Artikelindex


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van de vereniging en leden een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen worden toe en aangewezen door het bestuur met inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

2. Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (buitengewoon) lid wordt hiervan terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het bestuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere ligplaats.

3. Het aanvragen en opzeggen van een ligplaats dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap, ligplaats, stallingsplaats

1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
b. eventueel bijgevoegd naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een ligplaats wordt gewenst;
c. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 4, van de statuten na te komen;
d. de handtekening van de aanvrager.

2. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als (buitengewoon) lid wordt van het (buitengewoon) lid verwacht:
- dat hij het verschuldigde inschrijfgeld, contributie (en liggeld) terstond betaalt;
- dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
- dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;
- dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
- dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
- dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

3. Het toewijzen aan een lid van een ligplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in de reglementen voor de havens en de haventerreinen.


Artikel 3. Contributies, entreegelden, lig- en vaargelden en tarieven

1. De entreegelden voor (buitengewone) leden, de contributies voor (buitengewone) leden, de tarieven inzake lig- en vaargelden, gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. worden in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

2. Entreegelden, contributies en liggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
Jaarnota's van het verschuldigde bedrag voor het komende jaar zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden na de algemene ledenvergadering van het lopende jaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten en dienen vóór 1 januari van het volgende jaar te zijn betaald.
Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor entreegeld, contributie (en liggeld) uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.
In overleg met de penningmeester kunnen de verschuldigde bedragen ook in termijnen worden betaald.

3a. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar, of voor de aanvang van een termijn, of voor nieuwe (buitengewone) leden na 30 dagen (wettelijke termijn), door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een herinering.

3b. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de herinering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen een 14 dagen na de datum van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.


Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid.

2. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.

3. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de penningmeester, tezamen met de commissaris materieel, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.

4. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar voor ter vaststelling.

5. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het beheren van het archief en de supervisie over de verenigingsactiviteiten. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur, alsmede de voorzitter en/of een ander lid van het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

7. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris materieel. De commissaris materieel is belast met het toezicht op de staat van onderhoud van de verenigingsschepen, gebouwen, havenfaciliteiten en het haventerrein. Hij is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van leden. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in en om de haven, zoals deze zijn voorzien in de begroting. De commissaris materieel kan zich laten bijstaan door een commissie.

8. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot ledenadministrateur. De ledenadministrateur voert de ledenadministratie en de daarbij behorende correspondentie. Hij draagt zorg voor een actueel ledenregister en archief.

9. De overige functies en taken, zoals het vicevoorzitterschap, worden door het bestuur onderling verdeeld.

10. Het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen door bestuursleden dient te geschieden binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van artikel 10, lid 2 en 3, van de statuten. Het bestuur kan aan bepaalde bestuursleden bepaalde, schriftelijk vastgelegde, volmachten verlenen.


Artikel 5. Algemene ledenvergadering

1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
e. financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
f. verslag kascommissie;
g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;
h. kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur;
i. kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;
j. rondvraag.

3. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
e. vaststelling van de entreegelden, contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;
f. dislocatie van de verenigingsjachten;
g. rondvraag.

4. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verda¬gen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

5. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

6. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.


Artikel 6. Kascommissie

1. De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaren. Ieder jaar treedt één lid af en benoemt de algemene ledenvergadering een nieuw lid van de kascommissie.

2. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort mondeling verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste twee maal per jaar bijeen.


Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

1. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht, doch tenminste zes maal per jaar.

2. Indien tenminste drie leden van het bestuur schriftelijk of digitaal een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.

3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voorzitter is vastgesteld.

4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij tenminste de meerderheid van de zittende leden van het bestuur aanwezig is.

5. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

6. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.


Artikel 8. Schadecommissie en overige Commissies

1. Schadecommissie: Het bestuur wordt bijgestaan door een schadecommissie, die belast is met het onderzoeken van schade aan de eigendommen van de vereniging en die bestaat uit tenminste drie leden, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In het geval een schadeonderzoek bijzondere kennis vereist, kan de schadecommissie – in overleg met het bestuur – zich door deskundigen laten bijstaan. Het onderzoeken van het schadegeval geschiedt op verzoek van het bestuur of van het betrokken lid. De schadecommissie rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens over de schuldvraag en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties en deelt dit besluit schriftelijk mee aan de schadecommissie en het betrokken lid. Tegen dit besluit van het bestuur kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur kan zich voorts laten bijstaan door de navolgende Commissies, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur:
- Commissie Training en opleidingen;
- Commissie Wedstrijden;
- Commissie Jeugdzaken;
- Commissie Evenementen;
- Commissie Havens.

3. De commissies kiezen uit hun midden een vertegenwoordiger naar het bestuur.

4. De vertegenwoordiger van een commissie heeft als aanspreekpunt naar het bestuur, het bestuurslid dat als intermediair voor die commissie is aangewezen.

5. Iedere commissie dient voor het komende kalenderjaar een activiteitenplan op te stellen en deze door tussenkomst van het aangewezen bestuurslid, ter goedkeuring, aan het bestuur te presenteren.

6. Voor het realiseren van het activiteiten plan dient iedere commissie een daartoe strekkende begroting op te maken en deze op aangeven van het aangewezen bestuurslid aan het bestuur voor te leggen.


Artikel 9. Reglementen

1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

2. De vereniging kent de navolgende reglementen:
- Huishoudelijk Reglement;
- Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement) van de jachthaven van de vereniging bij de club ark 'Albatros' en van de jachthaven van de dependance van de vereniging 'De Sloep' te De Haukes;


Artikel 10. Verplichte werkzaamheden in en om de haven

1. Een lid, dat een ligplaats in de haven van de vereniging op basis van jaarstalling is toegewezen, dient per jaar tenminste 20 uren werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

2. De Commissie Havens stelt in overleg met de commissaris materieel een werk- en wachtrooster op. In het geval een lid verhinderd is werkzaamheden te verrichten op de op het rooster vermeldde datum, dan is het toegestaan te ruilen met een andere ligplaatshouder, mits dit vooraf wordt doorgegeven aan de havenmeester en de Commissie Havens.

3. Indien niet aan de jaarlijkse verplichtingen wordt voldaan, conform Art 10.1 zal er in beginsel een sanctie bedrag verschuldigd zijn. Het sanctie bedrag vervalt aan diegenen, die de extra werkzaamheden uitvoert. Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn in en om de haven of een eem weekend de functie van havenmeester vervullen. Het sanctiebedrag wordt opgenomen in de tarievenlijst.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de dagtekening op de rekening van de penningmeester is ontvangen, dan ontvangt de in gebreke zijnde ligplaatshouder eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

5. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen 30 dagen na dagtekeing van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwarder en zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van de in gebreke zijnde ligplaatshouder. Bovendien zal de ligplaatshouder onherroepelijk het recht worden ontnomen om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.

6. Indien binnen 30 dagen (Art. 10.5) wel aan de sanctie wordt voldaan maar er een 2e keer ontrekking aan de 'verplichtingen ligplaatsnemer' plaats vind, dan zal onherroepelijk het recht ontnomen worden om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.


Artikel 11. Kentekenen

1. a. De vlag van de vereniging heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de broeking zich verhoudt tot de diepte als 2 : 3.
b. Hij is verdeeld vanaf de broeking in een verticale oranje baan en drie horizontale banen van gelijke breedte, waarvan de kleuren zijn: rood, wit en blauw.
c. In het midden van de witte baan bevindt zich een verbreed gedeelte, waarop in zwart de letters MWV onder elkaar geplaatst zijn;
d. Op de oranje baan is in de linkerbovenhoek, onder een hoek van dertig graden, is een klaar zwart anker geplaatst.

2. a. De voorzitter voert de verenigingsvlag zonder bijzondere kentekens.
b. De overige bestuursleden voeren de verenigingsvlag met één zwarte bal.

3. Ereleden en leden van verdienste voeren de verenigingsvlag onbeladen met een driehoekige insnijding aan de smalle zijde.

4. De wimpel van de vereniging is een driehoekige vlag in kleuren en afbeelding gelijk aan de verenigingsvlag, waarvan de afmetingen zijn:
a. broeking 300 millimeter, diepte 500 millimeter of
b. broeking 250 millimeter, diepte 400 millimeter.

5. Het embleem van de vereniging ziet er als volgt uit:
a. clubicoon100x100

b. Als badge is het uitgevoerd op zwarte stof, geborduurd als volgt:
- de buitencirkel is van rood garen;
- de binnen cirkel en de vlaggenstok zijn van wit garen;
- de letters, het anker en de baan langs de broeking van de wimpel zijn in gouddraad uitgevoerd;
- de rest van de wimpel is, in aangepaste grootte, conform het gestelde onder punt 4 uitgevoerd.

6. Het clubinsigne is een speld in de vorm van een wimpel, uitgevoerd in kleur.

7. Het insigne van de bestuursleden bestaat uit het clubinsigne, bevestigd op een stuurrad.

8. Het insigne van ereleden en leden van verdienste bestaat uit het clubinsigne, omlijst door een lauwertak.

9. De zilveren speld is gelijk aan het clubinsigne, maar uitgevoerd in de kleur zilver.


Artikel 12. Het voeren van de verenigingsvlag of -wimpel

De verenigingsvlag of -wimpel mag alleen gevoerd worden op:
a. Jachten van de vereniging;
b. Jachten van leden van de vereniging;
c. Jachten varend onder verantwoordelijkheid van een lid van de vereniging.


Artikel 13. Donateurs

Een donateur is een natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.


Artikel 14. Slotbepaling

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23-10-2014 te Den Helder.