Artikelindex

Artikel 3. Contributies, entreegelden, lig- en vaargelden en tarieven

1. De entreegelden voor (buitengewone) leden, de contributies voor (buitengewone) leden, de tarieven inzake lig- en vaargelden, gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. worden in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

2. Entreegelden, contributies en liggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
Jaarnota's van het verschuldigde bedrag voor het komende jaar zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden na de algemene ledenvergadering van het lopende jaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten en dienen vóór 1 januari van het volgende jaar te zijn betaald.
Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor entreegeld, contributie (en liggeld) uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.
In overleg met de penningmeester kunnen de verschuldigde bedragen ook in termijnen worden betaald.

3a. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar, of voor de aanvang van een termijn, of voor nieuwe (buitengewone) leden na 30 dagen (wettelijke termijn), door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een herinering.

3b. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de herinering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen een 14 dagen na de datum van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.