Algemene Leden Vergadering

donderdag, 31 oktober 2019 20:00 – 22:00
Locatie: Den Helder, Havenweg, Den Helder, Noord-Holland, Nederland
Categorie: Vergaderingen

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Vaststelling van de concept notulen van de vorige algemene ledenvergadering

5. Ingekomen stukken 

6. Voorstel Vervanging jeugdboten (Splash)

De huidige jeugdboten (type Splash) verkeren in slechte staat. In een gesprek met de loodsbaas, dhr. Willem van der Star werd duidelijk gemaakt dat onderhoud aan de Splashes steeds moeilijker door het verharden van het polyester. Hierdoor houden reparaties slecht en komen steeds (haar)scheuren aan het licht. Het aanpassen of vervangen van de mastkoker wordt gezien als een grote, niet eenvoudige opgave en het herstellen van de masten als een tijdelijke oplossing. De hoge kosten voor een mast, giek en zeilen worden niet als goede investering gezien.  Als vervanger voor de Splashes is  gezocht naar boten gemaakt van polyethyleen, het materiaal waar ook onze RS-Feva boten van zijn vervaardigd. Dit materiaal is zeer sterk, stijf, redelijk licht, gemakkelijk in onderhoud, beschadigd niet snel en is eenvoudiger te repareren. De keuze is hierbij is samensprak met de jeugdcommissie gevallen op de aanschaf van twee nieuwe jeugdboten, type RSNEO.

7. Onderhoud/vervanging steigers jachthaven Albatros

De loopvlakken van de steigers worden steeds slechter hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties voor zowel de leden als de passanten. Het bestuur beschouwd dit als een onwenselijke situatie en stelt voor om de loopvlakken van de steigers te vervangen.

8. Vaststelling van de contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar

a. Entreegelden op nul euro zetten.

b. Schrappen week afschrijving Centaur Sinds de aanschaf van de nieuwe centaurs is dit type schip niet of nauwelijks voor een week of langer afgeschreven. Bij het huidige type centaur is het klappen van de mast vrij kwetsbaar vanwege het rolprofiel van de Genua. Daarnaast beschikt de MWV niet meer over trailers om de Centaur te kunnen vervoeren naar een ander vaargebied. In geval van een incidentele behoefte tot weekafschrijving zal het bestuur een besluit nemen t.a.v. het verzoek tot afschrijving.

c. Toevoeging “Periode” afschrijving Bavaria Afgelopen seizoen is de behoefte ontstaan om een Bavaria ook voor een periode te kunnen afschrijven. Het bestuur ondersteunt het initiatief vanuit de leden en spreekt de hoop uit dat het wellicht de afschrijving van de Bavaria’s bevorderd (zie tevens agendapunt 8: dislocatie jachten).

d. Toevoeging “Excl. Brandstof” aan afschrijving Buitenboord motor Bij het afschrijven van een buitenboord motor dient de afschrijver zelf de brandstofkosten te vergoeden. Het vastgestelde tarief is bedoeld als vergoeding voor het gebruik van de buitenboord motor.  
 
e. Schrappen vergoeding gebruik bilgepomp op tarievenlijst De bilgepomp wordt al jaren niet meer gebruikt vanwege diverse defecten aan de pomp en de relatief hoge kosten om de pomp continue in bedrijf te houden. De MWV heeft minder dan 50 ligplaatshouders zodat de vereniging niet verplicht is om deze dienst aan te bieden. 

f. Schrappen toeristenbelasting op tarievenlijst De hoogte van de toeristenbelasting wordt bepaald door de gemeente, de Algemene ledenvergadering kan hierdoor niet stemmen m.b.t. de hoogte van het door de gemeente vastgestelde bedrag.

g. Schrappen ophalen leden met pech op tarievenlijst Sinds het “gedwongen” afscheid van de werkvlet Jumbo beschikt de vereniging niet meer over een geschikt vaartuig om deze dienst aan te bieden aan de leden. Daarnaast is de afgelopen jaren niet of nauwelijks een beroep gedaan op deze dienst. 

h. Toevoeging “Excl. Brandstof” aan afschrijving Paai/Zeun Bij het afschrijven van de Zeun en/of de Paai dient de afschrijver zelf de brandstofkosten te vergoeden. Het vastgestelde tarief is bedoeld als vergoeding voor het gebruik van het desbetreffende vaartuig.

i. Zomerstalling Atjehloods Het tarief voor het gebruik van de Atjehloods is momenteel een vast tarief € 1.40 m2/per week. Het bestuur stel voor om het gebruik van de Atjehloods op te splitsen in een zomer- en winterperiode waarbij het tarief voor de zomerperiode lager zal zijn (€ 1,00) t.o.v. het tarief voor de winterperiode. (€ 1.50) Gedurende de zomerperiode is het aannemelijk dat de loods op natuurlijke wijze zal worden verwarmd waardoor de stookkosten als te verwaarlozen zullen worden beschouwd. 

9. Vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar.

10. Dislocatie van de verenigingsjachten  Het bestuur stelt voor om verenigingsschepen gedurende het seizoen 2020 te stationeren op de volgende locaties: - Terherne: Dieze - Ossenzijl: Donge - Den Helder KMJC: Admiraal - Den Helder MWV: Debbie - Haukes: jeugdvloot en centaurs

11. Rondvraag

12. Vaststellen volgende ALV

13. Sluiting
 
Ad. 4, 6 en 7 zijn vanaf 10 oktober 2019 verkrijgbaar op het clubschip Albatros en op de website www.marinewatersport.nl