Inning van de aan de vereniging verschuldigde betalingen

Conform het Huishoudelijk reglement artikel 2, lid 1 dienen verschuldigde betalingen aan de vereniging ten aanzien van contributie, liggeld en (indien van toepassing) elektriciteit bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan.

Jaarnota’s van het verschuldigde bedrag voor het komende jaar zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden na de algemene ledenvergadering van het lopende jaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten en dienen vóór 1 januari van het volgende jaar te zijn betaald.

Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor contributie (en indien van toepassing het liggeld) uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.

Hoe werkt de inning van de aan de vereniging verschuldigde bedragen via ClubCollect?

Uw betaalverzoek wordt in 1e instantie per e-mail verstuurd en in 2e instantie per SMS:
- De e-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.
- De SMS zal worden verzonden naar het mobiele nummer dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.

Indien binnen uw gezin meerdere personen lid zijn van de MWV dient u per persoon (lid) aan te geven:
- Welk e-mailadres dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 1e instantie).
- Welk mobiele telefoonnummer dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 2e instantie).

In uw betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina.

U kunt via uw persoonlijke betaalpagina kiezen voor de volgende betaalmethodes, waarbij u kunt kiezen of u het aan de vereniging verschuldigde bedrag in één keer wenst te betalen dan wel in termijnen:
- Automatische incasso
o Betaling in één keer dan wel in termijnen.
o Per gekozen termijn zal aan u € 0.70 in rekening worden gebracht.
o Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u een aankondiging.
o Bij een stornering zal aan u aan u € 1.00 in rekening worden gebracht.
- iDEAL
o Betaling in één keer, betaling in termijnen is niet mogelijk.
- U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw betaling.

Indien u na verloop van bepaalde tijd uw e-mail nog niet heeft geopend zult u nogmaals het betaalverzoek per SMS ontvangen:
- Termijn jaarrekeningen: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 7 dagen na factuurdatum.

Na het verloop van de eerste betaaltermijn zult u per brief een aanmaning ontvangen.
Hierbij zullen de kosten van de brief (€ 1.45) conform het Huishoudelijk regelement artikel 2, lid 3 aan u in rekening worden gebracht:
- Termijn jaarrekeningen: 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
- Termijnbetalingen via incasso: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 14 dagen na factuurdatum.

Na het verloop van de tweede betaaltermijn (één maand na datum van de aanmaning) zal conform het Huishoudelijk regelement artikel 2, lid 4 wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deur¬waarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijn¬de (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten (schorsing en beëindiging van het lidmaatschap) van toepas¬sing is.