Inning van de aan de vereniging verschuldigde betalingen

De facturen inzake de contributies, de lig- en vaargelden en de overige tarieven dienen per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan en worden door de penningmeester middels een betaalverzoek via ClubCollect aangeboden.

De deelname aan de automatische incasso regeling via ClubCollect is verplicht voor alle (buitengewone) leden.

De aan de vereniging verschuldigde betalingen zullen door middel van een automatische incasso worden afgeschreven van uw IBAN rekening, hiertoe ontvangt u via ClubCollect een betaalverzoek van de Marine Watersport Vereniging op het door u opgegeven emailadres.

Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor contributie (en indien van toepassing het liggeld) uiterlijk 14 dagen na de datum van het toegezonden betaalverzoek.

Hoe werkt de inning van de aan de vereniging verschuldigde bedragen via ClubCollect?

Uw betaalverzoek wordt in 1e instantie per e-mail verstuurd en in 2e instantie per SMS:
- De e-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.
- De SMS zal worden verzonden naar het mobiele nummer dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.

Indien binnen uw gezin meerdere personen lid zijn van de MWV dient u per persoon (lid) aan te geven:
- Welk e-mailadres dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 1e instantie).
- Welk mobiele telefoonnummer dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 2e instantie).

In uw betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina.

Via uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect:
- Kunt u het betaalverzoek inzien;
- Dient u uw IBAN rekeningnummer te geven;
- Kunt u eventuele ontbrekende persoonsgegevens aanvullen.

Indien onderstaande persoonsgegevens wijzigen dient u dit zelf te wijzigen in uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect:
- Adresgegevens;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer
- IBAN rekeningnummer.

Automatische incasso
- Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u een aankondiging;
- U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw betaling. Indien u na verloop van bepaalde tijd uw e-mail nog niet heeft geopend zult u nogmaals het betaalverzoek per SMS ontvangen:
- Termijn jaarrekeningen: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 7 dagen na factuurdatum.

Na het verloop van de eerste betaaltermijn zult u per brief een aanmaning ontvangen.

Hierbij zullen de kosten van de brief (€ 1.45) conform het Huishoudelijk regelement artikel 2, lid 3 aan u in rekening worden gebracht:
- Termijn jaarrekeningen: 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
- Termijnbetalingen via incasso: 14 dagen na factuurdatum.
- Termijn eenmalige rekeningen: 14 dagen na factuurdatum.

Na het verloop van de tweede betaaltermijn (één maand na datum van de aanmaning) zal conform het Huishoudelijk regelement artikel 2, lid 4 wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewone of bijzonder) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten (schorsing en beëindiging van het lidmaatschap) van toepassing is.