Inning van de aan de vereniging verschuldigde betalingen

De facturen inzake de contributies, de lig- en vaargelden en de overige tarieven dienen per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan en worden door de penningmeester middels een betaalverzoek via ClubCollect aangeboden.

De deelname aan de automatische incasso regeling via ClubCollect is verplicht voor alle (buitengewone) leden.

De aan de vereniging verschuldigde betalingen zullen door middel van een automatische incasso worden afgeschreven van uw IBAN rekening, hiertoe ontvangt u via ClubCollect een betaalverzoek van de Marine Watersport Vereniging op het door u opgegeven emailadres.

Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag voor contributie (en indien van toepassing het liggeld) uiterlijk 14 dagen na de datum van het toegezonden betaalverzoek.

Hoe werkt de inning van de aan de vereniging verschuldigde bedragen via ClubCollect?

Uw betaalverzoek wordt in 1e instantie per e-mail verstuurd en in 2e instantie per SMS:
- De e-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.
- De SMS zal worden verzonden naar het mobiele nummer dat u heeft opgegeven bij de ledenadministratie.

Indien binnen uw gezin meerdere personen lid zijn van de MWV dient u per persoon (lid) aan te geven:
- Welk e-mailadres dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 1e instantie).
- Welk mobiele telefoonnummer dient te worden gebruikt voor het aanbieden van de factuur (in 2e instantie).

In uw betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina.

Via uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect:
- Kunt u het betaalverzoek inzien;
- Dient u uw IBAN rekeningnummer te geven;
- Kunt u eventuele ontbrekende persoonsgegevens aanvullen.

Indien onderstaande persoonsgegevens wijzigen dient u dit zelf te wijzigen in uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect:
- Adresgegevens;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer
- IBAN rekeningnummer.

Automatische incasso

De incassant zal een automatische incasso ten aanzien van de aan de vereniging verschuldigde betaling aanbieden bij de bank, het kan tot zes werkdagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van het IBAN-rekeningnummer van de betalingsplichtige is afgeschreven:

  1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag na 14 dagen door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid een tweede betaalverzoek.
  2. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na datum van het tweede betaalverzoek is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een eerste betalingsherinnering.
  3. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na datum van de eerste betalingsherinnering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een tweede betalingsherinnering.
  4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven (cf. het Huishoudelijk regelement bijlage 1:  artikel 7 lid 4) aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewone) lid in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 van de statuten lid 1 sub c (opzeggging lidmaatschap door het bestuur)  van toepassing is.
  5. Het bestuur is conform het bepaalde bij artikel 10 lid 4 van de statuten bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen zonder voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering indien:
    1. De ligplaatshouder zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
    2. De ligplaatshouder het pleziervaartuig, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet verwijdert uit de haven.