Artikelindex


Artikel_1._Algemene bepalingen

Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van een (buitengewoon) lid of (buitengewone) leden, wordt of worden daaronder verstaan een persoon of personen zoals bepaald in artikel 5 van de statuten.


Artikel_2._Aanvraag lidmaatschap

 1. Het verzoek ten aanzien van toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secreta­riaat beschikbaar gesteld online aanvraagformulier, waar­op dient te worden vermeld:
  1. De achternaam, de voornaam, de voorletter(s), de geboortedatum, het adres, de postcode en woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de aanvrager.
  2. De verklaring van de aanvrager om de verplichtingen na te komen, zoals bepaald in artikel 7 lid 4 van de statuten.
 1. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als een (buitengewoon) lid wordt van het desbetreffende lid ver­wacht:
  1. Dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.
  2. Dat hij de verschuldigde contributie betaalt, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 onder b sub 1 van dit reglement.
  3. Dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging.
  4. Dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt.

Artikel_3._Ligplaatsen

 1. Het bestuur stelt een ligplaatsenplan vast voor:
  1. De pleziervaartuigen van de vereniging.
  2. De pleziervaartuigen van de meerderjarige (buitengewone) leden.
 2. De aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaats, het aanwijzen van een ligplaats en het toewijzen van het recht gebruik te maken van een ligplaats aan een (buitengewoon) lid, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een (buitengewoon) lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in het reglement voor de haven en het haventerrein.
 3. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het aan- en toewijzen van ligplaatsen.

Artikel_4._Contributies, lig- en vaargelden en overige tarieven

 1. De algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in arti­kel 12 lid 3 van de statuten, stelt de tarievenlijst inzake de contributies, het lig- en vaargeld en de overige tarieven vast voor het volgende verenigingsjaar.
 1. De facturen inzake de contributies, de lig- en vaargelden en de overige tarieven, zoals bepaald in bijlage 1 van dit reglement:
  1. Dienen per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan.
  2. Worden door de penningmeester middels een betaalverzoek via ClubCollect aangeboden:
   1. (Buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van het eerste betaalverzoek.
   2. Leden van verdienste die vóór 01-01-2024 als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering zijn geen contributie verschuldigd.
 1. De deelname aan de automatische incasso regeling, zoals bedoeld in artikel 2 onder a van dit artikel, via ClubCollect is verplicht:
  1. Voor alle (buitengewone) leden ten aanzien van het voldoen van de aan de vereniging verschuldigde betalingen.
  2. Tenzij hiervan in zeer uitzonderlijke gevallen door het bestuur wordt afgeweken naar aanleiding van een door het bestuur ontvangen ingediend schriftelijk of digitaal, duidelijk leesbaar en geformuleerd verzoek.
 1. Het (buitengewone) lid dient een wijziging van het IBAN-rekeningnummer schriftelijk door te geven aan het secretariaat of op eigen initiatief te wijzigen na het ontvangen van een betaalverzoek via ClubCollect.
 1. Het lidmaatschap bij de vereniging is standaard een financiële jaarverplichting.

Artikel_5._Taakverdeling binnen het bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot voorzitter:
  1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen.
  2. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid.
  3. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen.
  4. De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het be­stuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot secretaris:
  1. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het beheren van het archief en de supervisie over de verenigingsactiviteiten.
  2. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen.
  3. De secretaris roept na­mens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het af­gelopen verenigingsjaar.
  4. De secretaris kan zich laten bijstaan door de 2secretaris
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot penningmeester:
  1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van be­talingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereni­ging verplichtingen zijn opgelegd.
  2. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitga­ven over het afgelopen verenigingsjaar, ter goedkeuring voor.
  3. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling voor.
  4. De penningmeester voert, tezamen met de commissaris materieel, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.
  5. Tenminste één ander bestuurslid (voorzitter en/of 2e penningmeester) heeft ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot 2e penningmeester:
  1. De 2e penningmeester valt onder de verantwoording van de penningmeester.
  2. De 2e penningmeester voert de leden- en havenadministratie en de daarbij behorende correspondentie.
  3. De 2e penningmeester draagt zorg voor een actueel leden- en havenregister en het daarbij horende archief.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris materieel:
  1. De commissaris materieel is belast met het toezicht op de staat van onderhoud van de verenigingsschepen, gebouwen, havenfaciliteiten en het haventerrein.
  2. De commissaris materieel is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van ligplaatshouders.
  3. De commissaris materieel draagt zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in en om de haven, zoals deze zijn voorzien in de begroting.
  4. De commissaris materieel brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het af­gelopen verenigingsjaar.
  5. De commissaris materieel kan zich laten bijstaan door:
   1. De 2e commissaris materieel.
   2. De havencoördinator van de desbetreffende haven.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris Haukes:
  1. De commissaris Haukes vertegenwoordigt de commissie Locatie De Haukes.
  2. De commissaris Haukes heeft overzicht op het beheer en de exploitatie van de locatie De Haukes.
  3. De commissaris Haukes kan zich laten bijstaan door de commissie Locatie De Haukes.
 1. De overige functies en taken, waaronder het vicevoorzitterschap, worden door het bestuur onderling verdeeld.

Artikel_6._Goed Bestuur

 1. Alle bestuursleden dienen te handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij in hun functie zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
 2. Twee leden van het bestuur, waaronder tenminste één lid van het dagelijks bestuur, kunnen in spoedeisende gevallen een voorlopige beslissing nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissing zo spoedig mogelijk dient te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.
 3. Bij aankopen/opdrachten stellen de bestuursleden het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen de bestuursleden niet op basis van persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
 4. Het bestuur:
  1. Dient bewust om te gaan met het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen/uitgaven van het verenigingsgeld.
  2. Dient het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen door bestuursleden te laten geschieden binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van artikel 10, lid 2 en 3, van de statuten.
  3. Kan aan bestuursleden bepaalde (schriftelijk vastgelegde) volmachten verlenen.
 1. Het bestuur heeft, in spoedeisende gevallen die niet in de begroting zijn opgenomen, de instemming van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen die leiden tot uitgaven tot €15.000 en legt daar­over verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
 2. Na het besluit tot het aangaan van verplichtingen of uitgaven tot een maximum van €15.000 vraagt het bestuur minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. De offertes dienen te worden besproken en de besluitvorming over de keuze dient te worden vastgelegd in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.

Artikel_7._Algemene ledenvergadering

 1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.
 1. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statu­ten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
  1. Opening
  2. Mededelingen van de voorzitter.
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
  4. Beleid van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar.
  5. Gecombineerd jaarverslag van de secretaris en de commissaris materieel over het afgelopen verenigingsjaar.
  6. Financieel jaarverslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar.
  7. Verslag kascommissie.
  8. Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid en bestuur.
  9. Kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur.
  10. Kiezen en (her)benoemen van leden voor de kascommissie.
  11. Rondvraag
  12. Vaststellen datum volgende algemene ledenvergadering.
  13. Sluiting 
 1. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statu­ten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
  1. Opening 
  2. Mededelingen van de voorzitter.
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
  4. Vaststelling van de contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar.
  5. Vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar.
  6. Vaststellen dislocatie van de verenigingsjachten.
  7. Kiezen en benoemen van de leden van het bestuur.
  8. Rondvraag
  9. Vaststellen datum volgende algemene ledenvergadering.
  10. Sluiting
 1. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verda­gen. Indien bij de bekendma­king van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeen­ko­men.
 2. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte stemmen of onduidelijk ondertekende stemmen worden als ongeldig beschouwd.
 3. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stem­men over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel_8._Vergaderingen van het bestuur

 1. De voorzitter roept tenminste zesmaal per jaar een vergadering van het bestuur bijeen, of zo dik­wijls hij dit wen­selijk dan wel noodzakelijk acht.
 1. De agenda van de bestuursvergadering bevat onder andere de volgende agendapunten:
  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen
  4. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering.
  5. Materieelzaken
  6. Vergaderpunten
  7. Correspondentie
  8. Activiteitenkalender
  9. Actiepuntenlijst
  10. Rondvraag
  11. Vaststellen datum volgende bestuursvergadering.
  12. Sluiting
 1. Indien tenminste drie leden van het bestuur schriftelijk of digitaal een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ont­vangst van dit ver­zoek een vergadering van het be­stuur te beleggen.
 1. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voor­zitter is vastge­steld.
 1. In de vergadering van het bestuur kunnen alleen geldige besluiten wor­den ge­no­men, indien tenminste de meerderheid van de zittende leden van het bestuur aanwezig is.
 1. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stem­men geno­men, ieder bestuurslid heeft daarbij 1 stem. Bij staking van de stem­men in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.
 1. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris, of bij zijn afwezigheid, door een ander lid van het bestuur.
  1. Het bestuur zal beslissingen ten aanzien van gevallen, waarin de reglementen niet voorzien publiceren in het besluitenboek van het bestuur.

Artikel_9._Kascommissie

1. De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 9 van de statuten, worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaren. Ieder jaar treedt één lid af en benoemt de algemene ledenvergadering een nieuw lid van de kascommissie.

2. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort mondeling verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste twee maal per jaar bijeen.


Artikel_10._Schadecommissie en overige Commissies

1. Schadecommissie: Het bestuur wordt bijgestaan door een schadecommissie, die belast is met het onderzoeken van schade aan de eigendommen van de vereniging en die bestaat uit tenminste drie (buitengewone) leden, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In het geval een schadeonderzoek bijzondere kennis vereist, kan de schadecommissie, in overleg met het bestuur, zich door deskundigen laten bijstaan.

 1. Het onderzoeken van het schadegeval geschiedt op verzoek van het bestuur of van het betrokken (buitengewone) lid.
 2. De schadecommissie rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur.
 3. Het bestuur besluit vervolgens over de schuldvraag en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties en deelt dit besluit schriftelijk mee aan de schadecommissie en het betrokken lid.
 4. Tegen dit besluit van het bestuur kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur kan zich voorts laten bijstaan door de navolgende Commissies, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur:

 1. Commissie Training en opleidingen: De taak van de commissie is het organiseren en coördineren van opleidingen ten behoeve van het bevorderen van de kennis van de (buitengewone) leden (m.u.v. jeugdleden) op het gebied van zeilen, motorbootvaren, de verkeersregels op het water en de veiligheid aan boord.
 2. Commissie Jeugdzaken: De taak van de commissie is het organiseren en coördineren van opleidingen en activiteiten ten behoeve van de jeugdleden binnen de vereniging en is verantwoordelijk voor het winteronderhoud van de jeugdschepen.
 3. Commissie Wedstrijden: De taak van de commissie is het (in samenwerking met zusterverenigingen) uitschrijven en organiseren van wedstrijden (uitgezonderd jeugdwedstrijden).
 4. Commissie Evenementen: De taak van de commissie is het bevorderen van het onderlinge contact tussen de (buitengewone) leden, onder andere door het organiseren van bijvoorbeeld feestavonden, filmavonden, spelletjes, lezingen etc.
 5. Commissie Ligplaatshouders Den Helder: De taak van de commissie is het opstellen van een werkrooster ten behoeve van het weekend havenmeesterschap/clusterwerkzaamheden en de controle op het naleven van het havenreglement ten aanzien van de ligplaatshouders.
 6. Commissie Locatie De Haukes: De taak van de commissie is het opstellen van een werkrooster ten behoeve de beheerders, de clusterwerkzaamheden en de controle op het naleven van het havenreglement ten aanzien van de ligplaatshouders.
 7. Tuchtcommissie: De tuchtcommissie heeft tot taak de behandeling van de tuchtprocedure, zoals bepaald in artikel 7 van het tuchtreglement.

3. Iedere commissie kiezen uit hun midden een vertegenwoordiger naar het bestuur.

4. De vertegenwoordiger van een commissie heeft het bestuurslid, dat als contactpersoon voor desbetreffende commissie is aangewezen, als aanspreekpunt naar het bestuur.

5. De commissies, zoals bedoeld onder lid 2 onder a t/m f van dit artikel, dienen uiterlijk half september van het lopende verenigingsjaar een sub-begroting op te maken en deze aan het bestuur voor te leggen.


Artikel_11._Reglementen

1. De reglementen, zoals bedoeld onder lid 2 van dit artikel, worden vastgesteld zoals is bepaald in artikel 13 van de statuten.

2. De vereniging kent de navolgende reglementen:

 1. Het huishoudelijk reglement.
 2. Het reglement voor de haven en het haventerrein.
 3. Het tuchtreglement.
 4. Privacy reglement.

3. Daarnaast kent de vereniging het navolgende reglement dat ondergeschikt is aan een dwingende wetsbepaling en niet voor wijziging vatbaar is:

 1. Reglement verstrekken alcohol.

Artikel_12._Sancties

1. In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten van handelen dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de navolgende sancties op te leggen:

 1. Een berisping.
 2. Een officiële waarschuwing.
 3. Een geldboete.
 4. Een tijdelijk gebiedsverbod.
 5. Een schorsing.
 6. Opzegging van de ligplaats tegen het einde van het verenigingsjaar.
 7. Opzegging van het lidmaatschap tegen het einde van het verenigingsjaar.
 8. Ontzetting uit het lidmaatschap.

3. De procedure en de criteria ten aanzien van het opleggen van sancties zijn geregeld in het tuchtreglement.


Artikel_13._Bijzondere status lidmaatschap

De vereniging kent (buitengewone) leden die zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen (bijzonder) verdienstelijk hebben gemaakt:

 1. Een lid van verdienste is een lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Een drager van de zilveren speld is een (buitengewoon) lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een voordracht tot een lid van verdienste of een drager van de zilveren speld aan de algemene ledenvergadering kan op initiatief van het bestuur of van een lid.
 4. Een voordracht dient uiterlijk 2 maanden voor de bijeengeroepen algemene ledenvergadering, met motivatie (duidelijke en objectieve argumenten waarom genoemde persoon dient te worden benoemd tot lid van verdienste dan wel drager van de zilveren speld), schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
 5. Criteria voordracht drager van de zilveren speld:
  1. De kandidaat dient minimaal 15 jaar (buitengewoon) lid te zijn van de vereniging, zoals bepaald in:
   1. Artikel 5 lid 2 van de statuten.
   2. Artikel 5 lid 3 onder a en c van de statuten.
  2. De kandidaat dient méér dan 12 jaar actief te zijn als actieve vrijwilliger, bestuurs- en/of commissielid.
  3. De kandidaat dient aantoonbaar veel inzet te hebben getoond om voor de doelstelling van vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.
  4. De kandidaat is geen lid van het huidige bestuur.
  5. De kandidaat is altijd zeer loyaal ten opzichte van en positief over de vereniging geweest.
 6. Criteria voordracht lid van verdienste:
  1. De kandidaat dient lid te zijn van de vereniging, zoals bepaald in artikel 5 lid 2 van de statuten.
  2. De kandidaat:
   1. Dient minimaal 20 jaar (buitengewoon) lid te zijn van de vereniging.
   2. Dient tenminste 15 jaar actief te zijn als actieve vrijwilliger, bestuurs- en/of commissielid.
  3. Er dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.
  4. De kandidaat is geen lid van het huidige bestuur.
  5. De kandidaat is altijd zeer loyaal ten opzichte van en positief over de vereniging geweest.
 7. Indien het bestuur de voordracht van een lid afwijst op grond van de vastgestelde criteria, zoals is bepaald in lid e en lid f van dit artikel, zal de uitkomst schriftelijk aan de indiener worden meegedeeld.

Artikel_14._Kentekenen

 1. De vlag van de vereniging:
  1. Heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de broeking zich verhoudt tot de diepte als 2:3.
  2. Is verdeeld vanaf de broeking in een verticale oranje baan en drie horizontale banen van gelijke breedte, waarvan de kleuren zijn: rood, wit en blauw.
  3. In het midden van de witte baan bevindt zich een verbreed gedeelte, waarop in zwart de letters MWV onder elkaar geplaatst zijn;
  4. Op de oranje baan is in de linkerbovenhoek, onder een hoek van dertig graden, een klaar zwart anker geplaatst.
 2. De wimpel van de vereniging is een driehoekige vlag in kleuren en afbeelding gelijk aan de verenigingsvlag, waarvan de afmetingen zijn:
  1. broeking 300 millimeter, diepte 500 millimeter of
  2. broeking 250 millimeter, diepte 400 millimeter.
 3. Het embleem van de vereniging ziet er als volgt uit:

 1. Het clubinsigne is een speld in de vorm van een wimpel, uitgevoerd in kleur.
 2. Het insigne van de bestuursleden bestaat uit het clubinsigne, bevestigd op een stuurrad.
 3. Het insigne van ereleden en leden van verdienste bestaat uit het clubinsigne, omlijst door een lauwertak.
 4. De zilveren speld is gelijk aan het clubinsigne, maar uitgevoerd in de kleur zilver.

Artikel_15._Het voeren van de verenigingsvlag of -wimpel

De verenigingsvlag of -wimpel mag alleen gevoerd worden op:

 1. een plezierjacht van de vereniging.
 2. een plezierjacht van een (buitengewoon) lid.
 3. een plezierjacht varend onder verantwoordelijkheid van een (buitengewoon) lid.
 4. het haventerrein van de vereniging

Artikel_16._Donateurs en sponsors

 1. Een donateur is een natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.
 2. Een sponsor is een rechtspersoon, die een bepaalde financiële of materiële bijdrage levert aan de vereniging. Het bestuur bepaalt in overleg met een sponsor welke tegenprestatie van de vereniging verwacht kan worden.

Artikel_17._Slotbepaling

In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daar­over verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 26 oktober 2023 te Den Helder.


Bijlage_1_Incassoregeling t.a.v. aan de vereniging verschuldigde betalingen


Artikel_1._Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Aan de vereniging verschuldigde betalingen:
  Contributie, vaargelden, cursusgelden, liggelden (indien van toepassing inclusief stroomverbruik) zijn aan de vereniging verschuldigd en worden aan de penningmeester van de vereniging voldaan.
 2. Automatische incassoregeling:
  De automatische incasso regeling heeft tot doel de aan de vereniging verschuldigde betalingen, na verleende machtiging, van het lopende verenigingsjaar door middel van vastgestelde termijnen automatisch te incasseren.
 3. Afschrijvingstijdvak:
  Periode verdeeld in vastgestelde perioden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van de aan de vereniging verschuldigde betalingen.
 4. Verenigingsjaar:
  Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de aan de vereniging verschuldigde betalingen worden geind.
 5. Formele verschuldigde betaling:
  Het totaalbedrag aan verschuldigde betalingen dat op de factuur staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.
 6. Incassant:
  Marine Watersport Vereniging.
 7. Betalingsplichtige:
  Lid of donateur van de Marine Watersport Vereniging.
 8. Machtiging:
  Schriftelijke machtiging tot deelname aan de automatische incasso regeling.

Artikel_2._Toepassing

De automatische incasso regeling geldt uitsluitend voor de aan de vereniging verschuldigde betalingen die zijn opgenomen in artikel 5 van de incassoregeling


Artikel_3._Machtiging

 1. De machtiging voor de automatische incasso regeling vindt plaats door instemming met de voorwaarden tot verkrijging van het lidmaatschap via het daartoe door het secretariaat verstrekte online inschrijfformulier. Hiermee machtigt een (buitengewoon) lid, tot wederopzegging, de Marine Watersport Vereniging de door of ten behoeve van de vereniging verschuldigde betalingen, zoals bepaald in artikel 5 van deze regeling per automatisch incasso te mogen innen.
 2. Extra administratieve handelingen die door Club Collect moeten worden verricht met betrekking tot termijn- of achterstallige betalingen worden aan het (buitengewoon) lid in rekening gebracht.

Artikel_4._Stilzwijgende verlenging

Een machtiging tot automatische incasso van de contributie, het liggeld en de vergoeding voor het gebruik elektra van de ligplaatshouder wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.


Artikel_5._Incassotermijnen

De vereniging kent de volgende incassotermijnen ten aanzien van de aan de vereniging verschuldigde betalingen, zoals bedoeld in artikel 4 van het huishoudelijk reglement:

 1. De contributie (eenmalige keuze op online inschrijfformulier):
  • Eenmalige incassotermijn per jaar.
  • Twee incassotermijnen per half jaar.
  • Vier incassotermijnen per kwartaal.
 1. Het liggeld: eenmalige incassotermijn per jaar.
 2. De winterstalling: eenmalige incassotermijn per jaar.
 3. De vergoeding voor het gebruik van electra door de ligplaatshouder: eenmalige incassotermijn per jaar.
 4. De vergoeding voor het gebruik van de Atjehloods: eenmalige incassotermijn over gehele stallingsperiode.
 5. De vaargelden ten aanzien van het gebruik maken van kajuitjachten en motorboten:
  1. Een eenmalige incassotermijn per periode afschrijving indien het factuurbedrag minder bedraagt dan €1000,-.
  2. Een twee- of drievoudige incassotermijn per periode afschrijving indien het factuurbedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan €1000,- en de periode tussen het moment van toewijzing en de afschrijving bedraagt respectievelijk meer dan 70 of 100 dagen. De termijnkosten komen voor rekening van de afschrijver.
 6. Het cursusgeld: eenmalige incassotermijn per cursus.
 7. De vergoeding voor de deelname aan meerdaagse wedstrijden: eenmalige incassotermijn per inschrijving.

Artikel_6._Berekening termijnbedrag

 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van de verschuldigde betaling dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.
 2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het verenigingsjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing zijn op de aan de vereniging verschuldigde betaling.
 3. De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak niet kan worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen. Het termijnbedrag wordt daarbij berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren op de verzonden aan de vereniging verschuldigde betaling.

Artikel_7._Tijdstip van afschrijving

De incassant zal een automatische incasso ten aanzien van de aan de vereniging verschuldigde betaling aanbieden bij de bank, het kan tot zes werkdagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van het IBAN-rekeningnummer van de betalingsplichtige is afgeschreven.

 1.  Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag na 14 dagen door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid een tweede betaalverzoek.
 1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na datum van het tweede betaalverzoek is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een eerste betalingsherinnering.
 1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na datum van de eerste betalingsherinnering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een tweede betalingsherinnering.
 1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijn­de (buitengewone) lid in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepas­sing is.
 1. Het bestuur is conform het bepaalde bij artikel 10 lid 4 van de statuten bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen zonder voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering indien:
  1. De ligplaatshouder zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
  2. De ligplaatshouder het pleziervaartuig, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet verwijdert uit de haven.

Artikel_8._Beëindiging automatische incasso regeling

De automatische incasso regeling eindigt:

 1. Per direct: bij een schriftelijke melding van het overlijden van een (buitengewoon) lid aan het bestuur.
 2. Aan het einde van het verenigingsjaar:
  1. Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap aan het bestuur, mits de formele verschuldigde betaling volledig is voldaan.
  2. Bij schriftelijke opzegging van de ligplaats door het bestuur, mits de formele verschuldigde betaling volledig is voldaan.
  3. Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, mits de formele verschuldigde betaling volledig is voldaan.
  4. Bij ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, mits de formele verschuldigde betaling volledig is voldaan.
 3. Het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap en/of de ligplaats door (buitengewone) leden geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld online opzegformulier.