Artikelindex

Artikel_10._Schadecommissie en overige Commissies

1. Schadecommissie: Het bestuur wordt bijgestaan door een schadecommissie, die belast is met het onderzoeken van schade aan de eigendommen van de vereniging en die bestaat uit tenminste drie (buitengewone) leden, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In het geval een schadeonderzoek bijzondere kennis vereist, kan de schadecommissie, in overleg met het bestuur, zich door deskundigen laten bijstaan.

 1. Het onderzoeken van het schadegeval geschiedt op verzoek van het bestuur of van het betrokken (buitengewone) lid.
 2. De schadecommissie rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur.
 3. Het bestuur besluit vervolgens over de schuldvraag en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties en deelt dit besluit schriftelijk mee aan de schadecommissie en het betrokken lid.
 4. Tegen dit besluit van het bestuur kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur kan zich voorts laten bijstaan door de navolgende Commissies, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur:

 1. Commissie Training en opleidingen: De taak van de commissie is het organiseren en coördineren van opleidingen ten behoeve van het bevorderen van de kennis van de (buitengewone) leden (m.u.v. jeugdleden) op het gebied van zeilen, motorbootvaren, de verkeersregels op het water en de veiligheid aan boord.
 2. Commissie Jeugdzaken: De taak van de commissie is het organiseren en coördineren van opleidingen en activiteiten ten behoeve van de jeugdleden binnen de vereniging en is verantwoordelijk voor het winteronderhoud van de jeugdschepen.
 3. Commissie Wedstrijden: De taak van de commissie is het (in samenwerking met zusterverenigingen) uitschrijven en organiseren van wedstrijden (uitgezonderd jeugdwedstrijden).
 4. Commissie Evenementen: De taak van de commissie is het bevorderen van het onderlinge contact tussen de (buitengewone) leden, onder andere door het organiseren van bijvoorbeeld feestavonden, filmavonden, spelletjes, lezingen etc.
 5. Commissie Ligplaatshouders Den Helder: De taak van de commissie is het opstellen van een werkrooster ten behoeve van het weekend havenmeesterschap/clusterwerkzaamheden en de controle op het naleven van het havenreglement ten aanzien van de ligplaatshouders.
 6. Commissie Locatie De Haukes: De taak van de commissie is het opstellen van een werkrooster ten behoeve de beheerders, de clusterwerkzaamheden en de controle op het naleven van het havenreglement ten aanzien van de ligplaatshouders.
 7. Tuchtcommissie: De tuchtcommissie heeft tot taak de behandeling van de tuchtprocedure, zoals bepaald in artikel 7 van het tuchtreglement.

3. Iedere commissie kiezen uit hun midden een vertegenwoordiger naar het bestuur.

4. De vertegenwoordiger van een commissie heeft het bestuurslid, dat als contactpersoon voor desbetreffende commissie is aangewezen, als aanspreekpunt naar het bestuur.

5. De commissies, zoals bedoeld onder lid 2 onder a t/m f van dit artikel, dienen uiterlijk half september van het lopende verenigingsjaar een sub-begroting op te maken en deze aan het bestuur voor te leggen.