Artikelindex

Artikel_1._Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Aan de vereniging verschuldigde betalingen:
  Contributie, vaargelden, cursusgelden, liggelden (indien van toepassing inclusief stroomverbruik) zijn aan de vereniging verschuldigd en worden aan de penningmeester van de vereniging voldaan.
 2. Automatische incassoregeling:
  De automatische incasso regeling heeft tot doel de aan de vereniging verschuldigde betalingen, na verleende machtiging, van het lopende verenigingsjaar door middel van vastgestelde termijnen automatisch te incasseren.
 3. Afschrijvingstijdvak:
  Periode verdeeld in vastgestelde perioden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van de aan de vereniging verschuldigde betalingen.
 4. Verenigingsjaar:
  Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de aan de vereniging verschuldigde betalingen worden geind.
 5. Formele verschuldigde betaling:
  Het totaalbedrag aan verschuldigde betalingen dat op de factuur staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.
 6. Incassant:
  Marine Watersport Vereniging.
 7. Betalingsplichtige:
  Lid of donateur van de Marine Watersport Vereniging.
 8. Machtiging:
  Schriftelijke machtiging tot deelname aan de automatische incasso regeling.