Artikelindex

Artikel_2._Aanvraag lidmaatschap

 1. Het verzoek ten aanzien van toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secreta­riaat beschikbaar gesteld online aanvraagformulier, waar­op dient te worden vermeld:
  1. De achternaam, de voornaam, de voorletter(s), de geboortedatum, het adres, de postcode en woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de aanvrager.
  2. De verklaring van de aanvrager om de verplichtingen na te komen, zoals bepaald in artikel 7 lid 4 van de statuten.
 1. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als een (buitengewoon) lid wordt van het desbetreffende lid ver­wacht:
  1. Dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.
  2. Dat hij de verschuldigde contributie betaalt, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 onder b sub 1 van dit reglement.
  3. Dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging.
  4. Dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt.