Artikelindex

Artikel_3._Machtiging

  1. De machtiging voor de automatische incasso regeling vindt plaats door instemming met de voorwaarden tot verkrijging van het lidmaatschap via het daartoe door het secretariaat verstrekte online inschrijfformulier. Hiermee machtigt een (buitengewoon) lid, tot wederopzegging, de Marine Watersport Vereniging de door of ten behoeve van de vereniging verschuldigde betalingen, zoals bepaald in artikel 5 van deze regeling per automatisch incasso te mogen innen.
  2. Extra administratieve handelingen die door Club Collect moeten worden verricht met betrekking tot termijn- of achterstallige betalingen worden aan het (buitengewoon) lid in rekening gebracht.