Artikelindex

Artikel_7._Tijdstip van afschrijving

De incassant zal een automatische incasso ten aanzien van de aan de vereniging verschuldigde betaling aanbieden bij de bank, het kan tot zes werkdagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van het IBAN-rekeningnummer van de betalingsplichtige is afgeschreven.

  1.  Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag na 14 dagen door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid een tweede betaalverzoek.
  1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na datum van het tweede betaalverzoek is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een eerste betalingsherinnering.
  1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na datum van de eerste betalingsherinnering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmalig een tweede betalingsherinnering.
  1. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijn­de (buitengewone) lid in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepas­sing is.
  1. Het bestuur is conform het bepaalde bij artikel 10 lid 4 van de statuten bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen zonder voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering indien:
    1. De ligplaatshouder zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
    2. De ligplaatshouder het pleziervaartuig, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet verwijdert uit de haven.