Artikelindex

Artikel_4._Contributies, lig- en vaargelden en overige tarieven

 1. De algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in arti­kel 12 lid 3 van de statuten, stelt de tarievenlijst inzake de contributies, het lig- en vaargeld en de overige tarieven vast voor het volgende verenigingsjaar.
 1. De facturen inzake de contributies, de lig- en vaargelden en de overige tarieven, zoals bepaald in bijlage 1 van dit reglement:
  1. Dienen per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan.
  2. Worden door de penningmeester middels een betaalverzoek via ClubCollect aangeboden:
   1. (Buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van het eerste betaalverzoek.
   2. Leden van verdienste die vóór 01-01-2024 als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering zijn geen contributie verschuldigd.
 1. De deelname aan de automatische incasso regeling, zoals bedoeld in artikel 2 onder a van dit artikel, via ClubCollect is verplicht:
  1. Voor alle (buitengewone) leden ten aanzien van het voldoen van de aan de vereniging verschuldigde betalingen.
  2. Tenzij hiervan in zeer uitzonderlijke gevallen door het bestuur wordt afgeweken naar aanleiding van een door het bestuur ontvangen ingediend schriftelijk of digitaal, duidelijk leesbaar en geformuleerd verzoek.
 1. Het (buitengewone) lid dient een wijziging van het IBAN-rekeningnummer schriftelijk door te geven aan het secretariaat of op eigen initiatief te wijzigen na het ontvangen van een betaalverzoek via ClubCollect.
 1. Het lidmaatschap bij de vereniging is standaard een financiële jaarverplichting.