Artikelindex

Artikel_5._Taakverdeling binnen het bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot voorzitter:
  1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen.
  2. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid.
  3. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen.
  4. De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het be­stuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot secretaris:
  1. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het beheren van het archief en de supervisie over de verenigingsactiviteiten.
  2. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen.
  3. De secretaris roept na­mens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het af­gelopen verenigingsjaar.
  4. De secretaris kan zich laten bijstaan door de 2secretaris
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot penningmeester:
  1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van be­talingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereni­ging verplichtingen zijn opgelegd.
  2. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitga­ven over het afgelopen verenigingsjaar, ter goedkeuring voor.
  3. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling voor.
  4. De penningmeester voert, tezamen met de commissaris materieel, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.
  5. Tenminste één ander bestuurslid (voorzitter en/of 2e penningmeester) heeft ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot 2e penningmeester:
  1. De 2e penningmeester valt onder de verantwoording van de penningmeester.
  2. De 2e penningmeester voert de leden- en havenadministratie en de daarbij behorende correspondentie.
  3. De 2e penningmeester draagt zorg voor een actueel leden- en havenregister en het daarbij horende archief.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris materieel:
  1. De commissaris materieel is belast met het toezicht op de staat van onderhoud van de verenigingsschepen, gebouwen, havenfaciliteiten en het haventerrein.
  2. De commissaris materieel is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van ligplaatshouders.
  3. De commissaris materieel draagt zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in en om de haven, zoals deze zijn voorzien in de begroting.
  4. De commissaris materieel brengt op de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het af­gelopen verenigingsjaar.
  5. De commissaris materieel kan zich laten bijstaan door:
   1. De 2e commissaris materieel.
   2. De havencoördinator van de desbetreffende haven.
 1. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris Haukes:
  1. De commissaris Haukes vertegenwoordigt de commissie Locatie De Haukes.
  2. De commissaris Haukes heeft overzicht op het beheer en de exploitatie van de locatie De Haukes.
  3. De commissaris Haukes kan zich laten bijstaan door de commissie Locatie De Haukes.
 1. De overige functies en taken, waaronder het vicevoorzitterschap, worden door het bestuur onderling verdeeld.