Artikelindex

Artikel_14._Slotbepalingen

In gevallen, waarin het privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daar­over verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 26 oktober 2023 te Den Helder.