Artikelindex

Artikel_3._Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. De wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Verantwoordelijke: Marine Watersport Vereniging.
 3. Beheerder: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Marine Watersport Vereniging.
 4. Webmaster: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Marine Watersport Vereniging.
 5. Verwerker: de functionaris die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke.
 6. Ledenadministratie: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen.
 7. Havenadministratie: de functionaris die bevoegd is gegevens van pleziervaartuigen in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen.
 8. Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 9. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (artikel 4 AVG).
 10. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 11. (Buitengewone) leden: een persoon of personen zoals bepaald in artikel 5 van de statuten op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 12. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.