Artikelindex

Artikel_6._Wijze_van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van (buitengewone) leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking, het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe (buitengewone) lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerder genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.