Artikelindex


Artikel 1: Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken: Alcoholhoudende drank: bevat meer dan een half volumeprocent alcohol (bij 20 graden celcius)
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
b) Toegelaten horeca-activiteiten:
De horeca-activiteiten uitgeoefend door de Marine watersport, niet zijnde:
- bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden;
- de verhuur of het ter beschikking stellen door de vereniging aan derden van de kantine en / of de inventaris.
c) Sociale Hygiëne:
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen zodanig met elkaar omgaan dat ze respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke welzijn;
dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
d) Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan niet onder curatele. Als zodanig staan zij vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de kantine.
e) Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.


Artikel 2: Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:
1. Het verstrekken (meegeven t.b.v. iemand die 18jr of ouder is) van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. De tijden waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt zijn zichtbaar opgehangen in de kantine.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken personen in kennelijke staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen (drugs).
7. Het is verboden alcohol te verstrekken aan personen vanaf 18 jaar indien dit bestemd is voor iemand die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt. (indirecte verstrekking)


Artikel 3: Vaststellen en wijzigen

1. Het bestuur stelt een reglement “verstrekking alcohol” op en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het reglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet. Het reglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
3. Wijzigingen van het reglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een reglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
Sociaal Hygiënische bepalingen


Artikel 4: Aanwezigheid

Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die de verplichte 'instructie verantwoord alcoholgebruik' (IVA) heeft gevolgd.
Een administratie van leidinggevenden en geïnstrueerde barmedewerkers (IVA-certificaat) is op de locatie aanwezig.


Artikel 5: Huis- en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld aan boord van jachten) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
• Begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
6. Normafwijkend gedrag en agressie zijn aanleiding om uit de kantine te worden verwijderd.


Artikel 6: Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van de kantine zijn afhankelijk van door de dagelijkse beheerder, in samenspraak met het bestuur, bepaalde openingen die niet strijdig zijn met de afgegeven vergunning door de gemeente.
2. Alcohol kan worden geschonken op de in het vorige lid bepaalde tijdstippen die niet strijdig zijn met de Drank en horecawet, gemeentelijke vergunning of APV


Artikel 7: Kwalificatienormen en Instructie "verantwoord alcoholgebruik" voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijnde volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers
- zijn tenminste 18 jaar oud,
- hebben de instructie "verantwoord alcoholgebruik" gevolgd en zijn in bezit van een IVA-certificaat,
- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid of donateur, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).


Artikel 8: Voorlichting

1. Barmedewerkers bevorderen verantwoord alcoholgebruik door het goede voorbeeld te geven en tijdens hun dienst geen alcohol te drinken.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.


Artikel 9: Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Conform de bepalingen in de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (een van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank en Horecawet indienen bij de gemeente.