Artikelindex

Artikel_3._Geldmiddelen

1. De inkomsten van der vereniging bestaan uit contributies van (buitengewone) leden, liggelden en vaargelden voor pleziervaartuigen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.

2. De wijze van vaststelling van contributies, liggelden, vaargelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der contributies, liggelden en overige aan de vereniging verschuldigde betalingen zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.