Artikelindex

Artikel_7._Rechten_en_plichten der leden

1. Leden die niet zijn geschorst:
a. Hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar ieder één stem. Buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.
b. Hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste 28 dagen voor de datum van de bijeengeroepen algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal, duidelijk geformuleerd, worden ingediend bij het bestuur.

2. Buitengewone leden die niet zijn geschorst:
a. Hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.
b. Hebben geen recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering.

3. Een geschorst (buitengewoon) lid heeft, op grond van artikel 8 lid 4, toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

4. (Buitengewone) leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeester(s), voor zover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.