Artikelindex

Artikel_9._Bestuur_______

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke personen, die de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. De leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering:
a. Na een voordracht, opgesteld door het bestuur. In het geval dat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, wordt de benoeming van het voorgedragen bestuurslid door de algemene ledenvergadering bekrachtigd. 
b. Na een voordracht van één of meer leden, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaatstelling instemt.
c. Buitengewone leden kunnen niet worden gekozen.

3. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

4. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De leden van het bestuur, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren worden herkozen en herbenoemd.

5. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

6. Eventuele tussentijdse vacatures in het bestuur kunnen opnieuw worden vervuld en worden benoemd in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

7. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak. De functies van de bestuursleden worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.