Artikelindex

Artikel 14. Slotbepaling

1. In gevallen, waarin het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'De Sloep' niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'De Sloep' ligt ter inzage in de dependance "De Sloep". clubark.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 23-10-2014.

w.g. voorzitter :
w.g. secretaris :
w.g. penningmeester :