Artikelindex

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van de vereniging en leden een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen worden toe en aangewezen door het bestuur met inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

2. Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (buitengewoon) lid wordt hiervan terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het bestuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere ligplaats.

3. Het aanvragen en opzeggen van een ligplaats dient schriftelijk te geschieden.