Artikelindex

Artikel 14. Slotbepaling

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23-10-2014 te Den Helder.