Artikelindex

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap, ligplaats, stallingsplaats

1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
b. eventueel bijgevoegd naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een ligplaats wordt gewenst;
c. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 4, van de statuten na te komen;
d. de handtekening van de aanvrager.

2. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als (buitengewoon) lid wordt van het (buitengewoon) lid verwacht:
- dat hij het verschuldigde inschrijfgeld, contributie (en liggeld) terstond betaalt;
- dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
- dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;
- dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
- dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
- dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

3. Het toewijzen aan een lid van een ligplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in de reglementen voor de havens en de haventerreinen.