In de Statuten der Vereniging, artikel 2, staat o.a. het volgende:

 De vereniging heeft ten doel de beoefening van de watersport en -recreatie mogelijk te maken en te bevorderen door:

 • -        Het behartigen van belangen voor de leden;
 • -        Het onderhouden van kontakten met overheden en alle andere op enigerlei wijze bij de watersport betrokken instellingen;
 • -        Het verzorgen van cursussen en voorlichting op watersportgebied;
 • -        Het uitschrijven en regelen van wedstrijden en tochten;
 • -        Het aanmoedigen van wedstrijdzeilen door haar leden;
 • -        Het beschikbaar stellen van vaartuigen;
 • -        Het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie;
 • -        Het onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven;
 • -        Het verlenen van medewerking aan de leden die een eigen vaartuig bezitten of willen aanschaffen.

Verdeling van bevoegdheid tussen Bestuur en (Algemene) Ledenvergadering

Een vaak gehoord adagium (zegswijze) is dat de (Algemene) Ledenvergadering het hoogste orgaan van de vereniging is, dit beginsel is echter achterhaald. Sinds het Aurora arrest van 19 februari 1960 wordt aangenomen dat de (Algemene) Ledenvergadering en het Bestuur beide gelijkwaardige organen van een rechtspersoon zijn, die beide hun eigen bevoegdheid hebben. Het Bestuur is belast met het dagelijks beleid van de vereniging (en dit is dan ook voorbehouden aan het Bestuur).

De (Algemene) Ledenvergadering is enkel belast met besluiten aangaande het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals:

 • -        Statutenwijzigingen
 • -        benoemen en ontslag van Bestuur
 • -        wijzigen en aannemen van Huishoudelijke Reglementen
 • -        toetreding en royement van leden en
 • -        de goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen.

Competentiegeschillen

Door middel van een motie kan een (Algemene) Ledenvergadering een besluit nemen over een onderwerp welke voorbehouden is aan de competentie van het Bestuur, zijnde een besluit welke betrekking heeft op beleid. Het Bestuur is dan echter vrij om geen gevolg te geven aan de motie. Een feitelijk gevolg van het 'in de wind slaan' van een motie kan wel zijn dat het bestuur wordt afgezet door middel van een motie van wantrouwen.

Enkel door middel van een wijziging van de Statuten, kan een (Algemene) Ledenvergadering beleid dwingend voorschrijven aan het bestuur. Het is echter niet mogelijk om in de Statuten op te nemen dat een (Algemene Leden)vergadering bevoegd is om naar eigen inzicht beleid te vormen omdat deze bepaling een te grote inbreuk maakt op de wettelijke competentieverdeling. Het Bestuur moet in algemene zin bij uitsluiting bevoegd blijven om het beleid te bepalen.

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een (Algemene) Ledenvergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een (Algemene Leden)vergadering. Alle aanwezige leden bij een (Algemene Leden)vergadering kunnen een motie indienen. Een Bestuur zal over het algemeen geen moties indienen omdat een Bestuur door middel van het amenderen van een vergaderagenda discussiepunten in stemming kan brengen.

Over het algemeen zal een motie een beleidsstandpunt en/of een vraag aan het dagelijks Bestuur bevatten. Het staat de (Algemene) Ledenvergadering echter vrij om iedere motie die haar goeddunkt, die door het bestuur in stemming wordt gebracht, aan te nemen. Een motie krijgt echter pas betekenis als een meerderheid van de stemgerechtigden voor de motie stemt en de motie niet nietig is.