Algemeen

Het bestuur van de Marinewatersport vereniging (hierna te noemen MWV) hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de MWV worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

De MWV is verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de MWV in verband met verenigingsfaciliteiten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de MWV met uw gegevens omgaat kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw vraag of klacht sturen naar:

Marinewatersport vereniging,
Het Nieuwe Diep 34d,
1781AD Den Helder.


Website

De website van de MWV is www.marinewatersport.nl


Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de MWV en beschrijft hoe de MWV omgaat met de privacy van haar leden/donateurs. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de MWV.

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de MWV, de doeleinden van de gegevensverwerking door de MWV en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u lid/donateur bent van de MWV, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om de gegevens die u invult op een inschrijfformulier. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de MWV uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de MWV zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.


Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 -       De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 -       Het privacyreglement: dit reglement;

 -       Verantwoordelijke: MWV;

-       Beheerder: de secretaris van de MWV;

 -       Webmaster: de webmaster van de MWV;

 -       Verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke;

 -       Leden/donateurs: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 -       Leden-/donateurs-administratie: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;

 -       Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 -       Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand die een naam op een leden/donateurslijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (artikel 4 AVG);

 -       Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 -       Leden/donateurs: hiermee worden de leden, buitengewone leden, bijzondere leden Haukes en donateurs van de MWV bedoeld;

 -       Donateurs: hiermee worden de donateurs van de MWV bedoeld;- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.


Rechtmatige grondslag

 MWV verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (artikel 6 AVG)

• Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
• Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
• Voor de goede vervulling van de taak die de MWV uitoefent;
• Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.
• Om een ernstige bedreiging aangaande zijn/haar eigendom;
Bijvoorbeeld: In geval van ernstige bedreiging (lekkage/zinken) van de boot van de ligplaatshouder.


Wijze van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van leden/donateurs worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking, het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Het nieuwe lid/donateur verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerder genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.


Persoonsgegevens

De MWV verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
- Leden van de vereniging.
- Buitengewone leden van de vereniging
- Bijzondere leden van de vereniging
- Donateurs van de vereniging
- Personen die de MWV om informatie of documentatie hebben verzocht.
- Personen met wie de MWV een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Leden/donateurs worden geregistreerd via de ledenadministratie van de MWV.
Een lid/donateur verstrekt aan de ledenadministratie de volgende gegevens voor verwerking:

• Voornaam, achternaam, roepnaam;
• Man / Vrouw;
• Straat en huisnummer;
• Postcode en woonplaats;
• Land (alleen indien buiten Nederland);
• Telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Geboortedatum;
• Rang/Schaal;
• Registratie nummer, Marine nummer, V-account;
• Relatie met de MWV/KM/Defensie;
• Donatie;
• Toestemming voor het verwerken van gegevens


Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

De MWV verstrekt persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen conform artikel 3 van het Huishoudelijk reglement.
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben leden van het bestuur en de ledenadministratie toegang tot persoonsgegevens van leden/donateurs. Bestuursleden en ledenadministratie die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Persoonsgegevens van leden/donateurs worden uitsluitend verstrekt in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met eerder genoemde doeleinden.


Beveiliging

De MWV draagt zorg voor de nodige voorzieningen van organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in Dropbox van de MWV, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Rechten van leden / donateurs

 De leden/donateurs/donateurs hebben de volgende rechten:

Recht op informatie:

Leden/donateurs hebben het recht om aan de MWV te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Inzage recht:

Leden/donateurs hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Correctierecht:

Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan een lid/donateur een verzoek indienen bij de MWV om dit te corrigeren.

 • Recht van verzet:

Leden/donateurs hebben het recht de MWV te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden:

In gevallen waar leden/donateurs toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens te verwerken, hebben leden/donateurs het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.

 • Recht op bezwaar:

Leden/donateurs hebben het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De MWV zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.


Website

De website kan foto materiaal en teksten bevatten die de MWV organiseert of heeft georganiseerd. Indien u aangeeft of heeft aangegeven dat u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s met uw afbeelding, zullen foto’s waarop u zichtbaar bent, niet worden geplaatst.


 Private logging

De MWV gebruikt op haar website www.marinewatersport.nl geen webformulieren waarop gegevens automatisch worden vastgelegd.


Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De webmaster/administrator zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere bestuursleden/donateurs van de MWV worden afdoende beveiligd.


Slotbepalingen

 In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de MWV. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Wijzigingen van en aanvullingen op het privacyreglement worden door de Algemene Leden vergadering vastgesteld.


 Vaststelling

Dit privacyreglement is bekend gesteld op de Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2019 en is in werking getreden op 13 maart 2019.


Artikel 1. Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: 'Marine Watersportvereniging' en is gevestigd te Den Helder. De verkorte naam luidt: MWV.

2. De vereniging is opgericht op zeventien september negentienhonderd negenenveertig.


Artikel 2. Doel

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.

2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
a. het beheren en exploiteren van twee jachthavens met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen;
b. het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven en aan de gebruikers van de pleziervaartuigen van de vereniging;
c. het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging;
d. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen en cursussen;
e. het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden, alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het samenwerken met deze organisaties;
f. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere evenementen;
g. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen van de leden in het beoefenen van de watersport en het daartoe beschikbaar stellen van de accommodatie en andere middelen;
h. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot het op wettige en geoorloofde wijze (doen) beoefenen van de watersport.


Artikel 3. Geldmiddelen

1. De inkomsten van der vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden en buitengewone leden, liggelden en vaargelden voor pleziervaartuigen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.

2. De wijze van vaststelling van entreegelden, contributies, liggelden, vaargelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der entreegelden, contributies, liggelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.


Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


Artikel 5. Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Tevens kent de vereniging buitengewone leden en als bijzondere leden ligplaatshouders van De Haukes haven.

2. Een gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die (voormalig) werknemer is van het Ministerie van Defensie en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

3. Een erelid is een natuurlijk persoon, die geen lid is van de vereniging, maar zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een lid van verdienste is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Partner lid: echtgenote/echtgenoot of geregistreerd partner van een (tijdens het lidmaatschap overleden) (buiten)gewoon lid;
b. Jeugdlid: minderjarig kind van een (tijdens het lidmaatschap overleden) gewoon lid, dan wel minderjarige medewerker van Defensie;
c. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen;
d. Donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund;
e. Kinderen, die jeugdlid waren en meerderjarig zijn.

6. Onder bijzondere leden wordt verstaan: houders van een ligplaats bij de MWV in De Haukes haven, die niet op een andere wijze lid zijn van de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en plichten jegens de vereniging, dan die zijn vermeld in het Jachthavenreglement 'De Sloep' van De Haukes.

7. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan leden van verdienste en gewone leden.


Artikel 6. Verkrijging lidmaatschap

1. Een meerderjarige, natuurlijk persoon dient om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

2. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkenen als gewoon lid wordt toegelaten.

3. Een gewoon lid kan ten aanzien van zijn echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd partner om als partner lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. Tevens kan een gewoon lid schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur ten aanzien van zijn minderjarige kinderen om als jeugdlid te kunnen worden toegelaten.

4. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen, alsmede donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund, dienen om als buitengewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

5. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkene, als genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel, als buitengewoon lid wordt toegelaten.

6. Nieuwe gewone leden en nieuwe buitengewone leden worden als zodanig in het ledenregister ingeschreven.

7. Bij afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, door het bestuur wordt hiervan aan betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan.

8. Tegen een besluit van het bestuur tot afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
Na afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, wordt betrokkene niet opnieuw toegelaten.


Artikel 7. Rechten en plichten der leden

1. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden van verdienste en gewone leden hebben daar ieder één stem. Buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

2. Een opgezegd of een ontzet (geroyeerd) lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering tijdens het agendapunt, waarin zijn beroep tegen het besluit tot het opzeggen van of het ontzetten uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

3. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal, duidelijk geformuleerd worden ingediend bij het bestuur. Buitengewone leden hebben dat recht niet.

4. Leden en buitengewone leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeester(s), voor zover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.


Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap en schorsing

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid, behoudens overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht op de echtgeno(o)t(e) van de overledene;
b. door schriftelijke opzegging door een lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór één december van dat jaar door het bestuur is ontvangen;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien een lid niet (meer) voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, voorts indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door schriftelijke mededeling van ontzetting (royement) uit het lidmaatschap door het bestuur van het lid, dat handelt in strijd met de statuten, de reglementen, of de besluiten van de vereniging of anderszins de belangen van de vereniging en/of haar leden schaadt.

2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene per aangetekend schrijven en met redenen omkleed medegedeeld, waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan uitoefenen en geen functie in de vereniging kan bekleden.

3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap kan betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de mededeling daarvan beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, dat ontzet is uit het lidmaatschap, geschorst.

5. De algemene ledenvergadering beslist op voormeld beroep tegen het besluit tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap met een meerderheid van tenminste twee derde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.


Artikel 9. Bestuur

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, van wie er drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. De leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering:
a. na een voordracht, opgesteld door het bestuur;
b. na een voordracht één of meer leden, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaatstelling instemt.
Buitengewone leden kunnen niet worden gekozen.

3. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

4. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

5. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De leden van het bestuur, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren worden herkozen en herbenoemd.

6. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordt voorzien door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

7. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak. De functies van de bestuursleden worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.


Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de statuten en reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dientengevolge binden, mits de financiële gevolgen daarvan zijn voorzien in de begroting.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor het (ver-)bouwen van accommodaties van de vereniging, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen en pleziervaartuigen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft ingestemd met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en door de havenmeester(s), die door het bestuur worden benoemd.

5. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.


Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8;
b. na ommekomst van de periode voor de duur waarvan het bestuurslid is benoemd;
c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
d. door ontslag door de algemene vergadering;
e. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.


Artikel 12. Algemene ledenvergadering

1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstukken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) van het afgelopen verenigingsjaar.

3. Het bestuur roept jaarlijks in het najaar een tweede algemene ledenvergadering bijeen, waarin het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering voorlegt. Het bestuur kan voorts, zo dikwijls als hij dat nodig acht, een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van tenminste twintig stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de leiding van die vergadering voorzien.

5. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal en tenminste eenentwintig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het bestuur heeft ingestemd met het behandelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk of digitaal zijn ingediend bij het bestuur.

6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste zeven dagen.

7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan de daartoe opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar. In de algemene ledenvergadering in het najaar, genoemd in lid 3 van dit artikel, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

8. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, benoemt een kascommissie, die bestaat uit drie leden, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur.

9. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

10. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.


Artikel 13. Reglementen

1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen in reglementen, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.

3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of van een reglement wordt door het bestuur, of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3, tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal aan de leden toegezonden.


Artikel 14. Wijziging statuten

1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene ledenvergadering met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld;
b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk of digitaal ingediend door het bestuur of door tenminste twintig stemgerechtigde leden;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
d. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat deze bij notariële akte zijn verleden.

3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel voor Xxxxxx gehouden handelsregister.


Artikel 15. Ontbinding van de vereniging

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.

4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de vereniging, voor zover deze leden al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.

5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene ledenvergadering als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel wordt door de vereffenaars op overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.


16. Slotbepaling

In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23 oktober 2014 te Den Helder, notarieel verleden op 26 november 2014 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 november 2014.


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van de vereniging en leden een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen worden toe en aangewezen door het bestuur met inachtneming van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor de Haven en het Haventerrein. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

2. Bij verandering van pleziervaartuig en/of van adres van een (buitengewoon) lid wordt hiervan terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. Bij verandering van pleziervaartuig beslist het bestuur over het al of niet toewijzen van dezelfde of een andere ligplaats.

3. Het aanvragen en opzeggen van een ligplaats dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap, ligplaats, stallingsplaats

1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
b. eventueel bijgevoegd naam, type en afmetingen van het pleziervaartuig van de aanvrager, waarvoor een ligplaats wordt gewenst;
c. verklaring de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 4, van de statuten na te komen;
d. de handtekening van de aanvrager.

2. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als (buitengewoon) lid wordt van het (buitengewoon) lid verwacht:
- dat hij het verschuldigde inschrijfgeld, contributie (en liggeld) terstond betaalt;
- dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
- dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;
- dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
- dat zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
- dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

3. Het toewijzen aan een lid van een ligplaats, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats, is geregeld in de reglementen voor de havens en de haventerreinen.


Artikel 3. Contributies, entreegelden, lig- en vaargelden en tarieven

1. De entreegelden voor (buitengewone) leden, de contributies voor (buitengewone) leden, de tarieven inzake lig- en vaargelden, gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. worden in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

2a. Contributies en liggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden, conform het Reglement voor de automatische incassoregeling van contributies,entreegelden, lig-envaargelden, per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Voor het voldoen van facturen ontvangt u via ClubCollect een betaalverzoek van de Marine Watersport Vereniging op het door u opgegeven emailadres. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

2b. Facturen ten aanzien van het verschuldigde bedrag voor het lopende verenigingsjaar zullen door de penningmeester verzonden. Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden factuur. Aan de vereniging verschuldigde betalingen worden geïnd conform de Incassoregeling (zie bijlage 1 van dit reglement).

2c. In bijzondere gevallen kan, in overleg met het bestuur, worden afgeweken van de
incassoregeling.

3a. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar, of voor de aanvang van een termijn, of voor nieuwe (buitengewone) leden na 30 dagen (wettelijke termijn), door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een herinering.

3b. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de herinering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen een 14 dagen na de datum van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.


Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid.

2. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.

3. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de penningmeester, tezamen met de commissaris materieel, de administratie van de eigendommen en het materieel van de vereniging, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.

4. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van de vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring. De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten, de begroting voor het komende verenigingsjaar voor ter vaststelling.

5. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het beheren van het archief en de supervisie over de verenigingsactiviteiten. De secretaris stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur, alsmede de voorzitter en/of een ander lid van het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

7. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot commissaris materieel. De commissaris materieel is belast met het toezicht op de staat van onderhoud van de verenigingsschepen, gebouwen, havenfaciliteiten en het haventerrein. Hij is belast met het controleren van de verzekeringsbewijzen van leden. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in en om de haven, zoals deze zijn voorzien in de begroting. De commissaris materieel kan zich laten bijstaan door een commissie.

8. Het bestuur benoemt één van zijn leden tot ledenadministrateur. De ledenadministrateur voert de ledenadministratie en de daarbij behorende correspondentie. Hij draagt zorg voor een actueel ledenregister en archief.

9. De overige functies en taken, zoals het vicevoorzitterschap, worden door het bestuur onderling verdeeld.

10. Het aangaan van verplichtingen c.q. het doen van aankopen door bestuursleden dient te geschieden binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van artikel 10, lid 2 en 3, van de statuten. Het bestuur kan aan bepaalde bestuursleden bepaalde, schriftelijk vastgelegde, volmachten verlenen.


Artikel 5. Algemene ledenvergadering

1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
e. financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
f. verslag kascommissie;
g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;
h. kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur;
i. kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;
j. rondvraag.

3. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
e. vaststelling van de entreegelden, contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;
f. dislocatie van de verenigingsjachten;
g. rondvraag.

4. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verda¬gen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

5. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

6. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.


Artikel 6. Kascommissie

1. De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaren. Ieder jaar treedt één lid af en benoemt de algemene ledenvergadering een nieuw lid van de kascommissie.

2. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een kort mondeling verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste twee maal per jaar bijeen.


Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

1. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht, doch tenminste zes maal per jaar.

2. Indien tenminste drie leden van het bestuur schriftelijk of digitaal een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.

3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke door de voorzitter is vastgesteld.

4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij tenminste de meerderheid van de zittende leden van het bestuur aanwezig is.

5. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

6. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.


Artikel 8. Schadecommissie en overige Commissies

1. Schadecommissie: Het bestuur wordt bijgestaan door een schadecommissie, die belast is met het onderzoeken van schade aan de eigendommen van de vereniging en die bestaat uit tenminste drie leden, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In het geval een schadeonderzoek bijzondere kennis vereist, kan de schadecommissie – in overleg met het bestuur – zich door deskundigen laten bijstaan. Het onderzoeken van het schadegeval geschiedt op verzoek van het bestuur of van het betrokken lid. De schadecommissie rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens over de schuldvraag en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties en deelt dit besluit schriftelijk mee aan de schadecommissie en het betrokken lid. Tegen dit besluit van het bestuur kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur kan zich voorts laten bijstaan door de navolgende Commissies, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur:
- Commissie Training en opleidingen;
- Commissie Wedstrijden;
- Commissie Jeugdzaken;
- Commissie Evenementen;
- Commissie Havens.

3. De commissies kiezen uit hun midden een vertegenwoordiger naar het bestuur.

4. De vertegenwoordiger van een commissie heeft als aanspreekpunt naar het bestuur, het bestuurslid dat als intermediair voor die commissie is aangewezen.

5. Iedere commissie dient voor het komende kalenderjaar een activiteitenplan op te stellen en deze door tussenkomst van het aangewezen bestuurslid, ter goedkeuring, aan het bestuur te presenteren.

6. Voor het realiseren van het activiteiten plan dient iedere commissie een daartoe strekkende begroting op te maken en deze op aangeven van het aangewezen bestuurslid aan het bestuur voor te leggen.


Artikel 9. Reglementen

1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

2. De vereniging kent de navolgende reglementen:
- Huishoudelijk Reglement;
- Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement) van de jachthaven van de vereniging bij de club ark 'Albatros' en van de jachthaven van de dependance van de vereniging 'De Sloep' te De Haukes;


Artikel 10. Verplichte werkzaamheden in en om de haven

1. Een lid, dat een ligplaats in de haven van de vereniging op basis van jaarstalling is toegewezen, dient per jaar tenminste 20 uren werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

2. De Commissie Havens stelt in overleg met de commissaris materieel een werk- en wachtrooster op. In het geval een lid verhinderd is werkzaamheden te verrichten op de op het rooster vermeldde datum, dan is het toegestaan te ruilen met een andere ligplaatshouder, mits dit vooraf wordt doorgegeven aan de havenmeester en de Commissie Havens.

3. Indien niet aan de jaarlijkse verplichtingen wordt voldaan, conform Art 10.1 zal er in beginsel een sanctie bedrag verschuldigd zijn. Het sanctie bedrag vervalt aan diegenen, die de extra werkzaamheden uitvoert. Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn in en om de haven of een eem weekend de functie van havenmeester vervullen. Het sanctiebedrag wordt opgenomen in de tarievenlijst.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de dagtekening op de rekening van de penningmeester is ontvangen, dan ontvangt de in gebreke zijnde ligplaatshouder eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

5. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen 30 dagen na dagtekeing van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwarder en zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van de in gebreke zijnde ligplaatshouder. Bovendien zal de ligplaatshouder onherroepelijk het recht worden ontnomen om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.

6. Indien binnen 30 dagen (Art. 10.5) wel aan de sanctie wordt voldaan maar er een 2e keer ontrekking aan de 'verplichtingen ligplaatsnemer' plaats vind, dan zal onherroepelijk het recht ontnomen worden om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.


Artikel 11. Kentekenen

1. a. De vlag van de vereniging heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de broeking zich verhoudt tot de diepte als 2 : 3.
b. Hij is verdeeld vanaf de broeking in een verticale oranje baan en drie horizontale banen van gelijke breedte, waarvan de kleuren zijn: rood, wit en blauw.
c. In het midden van de witte baan bevindt zich een verbreed gedeelte, waarop in zwart de letters MWV onder elkaar geplaatst zijn;
d. Op de oranje baan is in de linkerbovenhoek, onder een hoek van dertig graden, is een klaar zwart anker geplaatst.

2. a. De voorzitter voert de verenigingsvlag zonder bijzondere kentekens.
b. De overige bestuursleden voeren de verenigingsvlag met één zwarte bal.

3. Ereleden en leden van verdienste voeren de verenigingsvlag onbeladen met een driehoekige insnijding aan de smalle zijde.

4. De wimpel van de vereniging is een driehoekige vlag in kleuren en afbeelding gelijk aan de verenigingsvlag, waarvan de afmetingen zijn:
a. broeking 300 millimeter, diepte 500 millimeter of
b. broeking 250 millimeter, diepte 400 millimeter.

5. Het embleem van de vereniging ziet er als volgt uit:
a. clubicoon100x100

b. Als badge is het uitgevoerd op zwarte stof, geborduurd als volgt:
- de buitencirkel is van rood garen;
- de binnen cirkel en de vlaggenstok zijn van wit garen;
- de letters, het anker en de baan langs de broeking van de wimpel zijn in gouddraad uitgevoerd;
- de rest van de wimpel is, in aangepaste grootte, conform het gestelde onder punt 4 uitgevoerd.

6. Het clubinsigne is een speld in de vorm van een wimpel, uitgevoerd in kleur.

7. Het insigne van de bestuursleden bestaat uit het clubinsigne, bevestigd op een stuurrad.

8. Het insigne van ereleden en leden van verdienste bestaat uit het clubinsigne, omlijst door een lauwertak.

9. De zilveren speld is gelijk aan het clubinsigne, maar uitgevoerd in de kleur zilver.


Artikel 12. Het voeren van de verenigingsvlag of -wimpel

De verenigingsvlag of -wimpel mag alleen gevoerd worden op:
a. Jachten van de vereniging;
b. Jachten van leden van de vereniging;
c. Jachten varend onder verantwoordelijkheid van een lid van de vereniging.


Artikel 13. Donateurs

Een donateur is een natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.


Artikel 14. Slotbepaling

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23-10-2014 te Den Helder.


Bijlage 1

 Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Aan de vereniging verschuldigde betalingen:
  Contributie, vaargelden, cursusgelden, liggelden (indien van toepassing inclusief stroomverbruik) zijn aan de vereniging verschuldigd en worden aan de penningmeester van de vereniging voldaan.
 2. Automatische incassoregeling:
  De automatische incasso regeling heeft tot doel de aan de vereniging verschuldigde betalingen, na verleende machtiging, van het lopende verenigingsjaar door middel van vastgestelde termijnen automatisch te incasseren.
 3. Afschrijvingstijdvak:
  Periode verdeeld in vastgestelde perioden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van de aan de vereniging verschuldigde betalingen.
 4. Verenigingsjaar:
  Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de aan de vereniging verschuldigde betalingen worden geind.
 5. Formele verschuldigde betaling:
  Het totaalbedrag aan verschuldigde betalingen dat op de factuur staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.
 6. Incassant:
  Marine Watersport Vereniging.
 7. Betalingsplichtige:
  Lid of donateur van de Marine Watersport Vereniging.
 8. Machtiging:
  Schriftelijke machtiging tot deelname aan de automatische incasso regeling.

Artikel 2 Toepassing

De automatische incasso regeling geldt uitsluitend voor de aan de vereniging verschuldigde betalingen die zijn opgenomen in artikel 6 van de incassoregeling


Artikel 3 Verplichte deelname automatische incasso regeling

Deelname aan de automatische incasso regeling is verplicht voor alle leden, buitengewone leden, bijzondere leden Haukes en donateurs door of ten behoeve van aan de vereniging verschuldigde betalingen.


Artikel 4 Machtiging

Machtiging voor de automatische incasso regeling vindt plaats door instemming met de voorwaarden tot verkrijging van het lidmaatschap via het daartoe door het secretariaat verstrekte inschrijfformulier.

Hierbij wordt de Marine Watersport Vereniging gemachtigd om jaarlijks, tot wederopzegging van de aan de vereniging verschuldigde betalingen, van desbetreffende bankrekening af te schrijven. De afschrijving zal geschieden via Clubcollect.

 


Artikel 5 Stilzwijgende verlenging

Een machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.


Artikel 6 Incassotermijnen

 1. Contributie (eenmalige keuze op inschrijfformulier):
  - Eenmalige incassotermijn per jaar
  - Twee incassotermijnen per half jaar
  - Vier incassotermijnen per kwartaal
 2. Liggeld: eenmalige incassotermijn per jaar
 3. Winterstalling:eenmailge incassotermijn per jaar
 4. Vergoeding voor electra: eenmalige incassotermijn per jaar
 5. Vergoeding voor gebruik Atjehloods: eenmalige incassotermijn over gehele stallingsperiode
 6. Vaargelden kajuitjachten en motorboten: eenmalige incassotermijn per periode afschrijving
 7. Cursusgeld: eenmalige incassotermijn per cursus

Artikel 7 Berekening termijnbedrag

 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van de betaling dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.
 2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het verenigingsjaar of stilzwijgend is verleng, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing zijn op de aan de vereniging verschuldigde betaling.
 3. De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak ee niet kan worden geincasseerd, het termijnbedrag te wijzigen. Het termijnbedrag wordt daarbij berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren op de verzonden aan de vereniging verschuldigde betaling.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven omstreeks de 28e dag van de desbetreffende maand van de incassotermijn.


Artikel 9 Overlijden

Bij schriftelijke melding (ook per e-mail mogelijk) van overlijden aan het bestuur wordt de automatische incasso regeling per direct beeindigd.


Artikel 10 Opzegging lidmaatschap

Bij schriftelijke opzegging (ook per e-mail mogelijk) van het lidmaatschap aan het bestuur wordt de automatische incasso regeling aan het einde van het verenigingsjaar beeindigd, mits de formele verschuldigde betaling is voldaan.


Artikel 11 Opzegging ligplaats

Bij schriftelijke opzegging (ook per e-mail mogelijk) van de ligplaats aan het bestuur wordt de automatische incasso regeling aan het einde van het verenigingsjaar beeindigd, mits de formele verschuligde betaling is voldaan.


Artikel 12 Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingenvan persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, huisadres, emailadres of bank-gironummer incasso dienen door het betalingsplichtige lid of donateur zelf in de persoonlijke betaalpagina van Clubcollect te worden gewijzigd.


Artikel 13 Inwerkingstreding

De Ïncassoregeling aan de vereniging verschuldigde betalingen" is vastgesteld tijdend de Algemene Ledenvergadering van de Marine Watersport Vereniging van 23 September 2021.


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep', zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 9, lid 2, van het Huishoudelijk Reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 2 en 3, van de statuten van de Marine Watersport Vereniging (hierna genoemd de vereniging). Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep' kan ook Havenreglement 'De Sloep' worden genoemd.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep' is van toepassing op personen en pleziervaartuigen, die aanwezig zijn op of in en gebruik maken van terrein, water, steigers, gebouwen, voorzieningen, materieel en materiaal van de vereniging.

3. Onder 'haven en haventerrein' wordt in dit Reglement verstaan de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde delen van de haven bij de 'De Sloep' te De Haukes met de bijbehorende terreinen en de daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken en voorzieningen. De delen van de haven betreffen de boxen 11 t/m 31 en 84 t/m 140 en de bijbehorende vlotten.

4. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid nadere richtlijnen vast te stellen. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist of handelt het bestuur.

5. Het bestuur kan een Commissie Havens instellen, die uit tenminste drie leden bestaat, waaronder de beheerder van de haven en het haventerrein bij 'De Sloep'. De overige leden van de Commissie Havens worden gekozen en benoemd uit de ligplaatshouders. De Commissie Havens legt verantwoording af aan het bestuur.

6. Alle pleziervaartuigen dienen aan de buitenzijde van een duidelijk leesbare naam te zijn voorzien. Binnenboord dient een leesbare vermelding van naam en adres van de eigenaar of houder te zijn aangebracht.

7. Permanente bewoning van pleziervaartuigen is niet toegestaan.

8. Eventuele vragen en/of klachten kunnen schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

9. Namens het bestuur houdt de havenmeester een dagboek bij, waarin worden genoteerd: bezoek van gasten (passanten), gebeurtenissen, incidenten, ongevallen en schades, maatregelen bij bijzondere weersomstandigheden en bijzondere waterstanden en alle overige vermeldenswaardige feiten of maatregelen.

Artikel 2. Aansprakelijkheid


1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens diefstal of voor enige andere schade aan personen, pleziervaartuigen en andere eigendommen van leden en gasten gedurende het verblijf in de haven en op het haventerrein, tenzij deze schade het gevolg is van een aan de vereniging toerekenbare grove nalatigheid of ernstige tekortkoming.

2. Pleziervaartuigen en eigendommen van leden en gasten zijn niet door de vereniging tegen brand of andere schade verzekerd. Elk lid, dat gebruik maakt van een ligplaats in de haven van de vereniging, is verplicht een WA-verzekering te hebben en dient er tevens voor te zorgen, bijvoorbeeld door een pleziervaartuigenverzekering, dat zijn pleziervaartuig voldoende verzekerd is. Elk jaar in de maand mei dienen op verzoek van het bestuur een kopie van de geldende polissen en de betalingsbewijzen aan het bestuur te worden overgelegd.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is aansprakelijk voor de kosten van herstel van schade of vergoeding van schade veroorzaakt door of met zijn pleziervaartuig en/of door toedoen van hem, zijn opvarenden of zijn gasten. Hieronder is mede begrepen milieuschade en schade ontstaan door het manoeuvreren in de haven, het afmeren van het pleziervaartuig, het ondeugdelijk gemeerd liggen en/of ander onoordeelkundig of onrechtmatig handelen met het pleziervaartuig, met voorzieningen van de vereniging of met eigendommen van anderen.


Artikel 3. Havenmeester

1. Een door het bestuur van de vereniging benoemde Havenmeester treedt op in de haven en op het haventerrein namens het bestuur. Hij/zij draagt zorg voor de noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van een adequate (dagelijkse) gang van zaken in de haven en op het haventerrein en houdt daarbij namens het bestuur toezicht op handelen dan wel nalaten van leden en gasten verband houdend met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van andere leden en gasten en met de eigendommen van de vereniging.

2. De dienstdoende Havenmeester is namens het bestuur belast met de navolgende taken en legt daarover verantwoording af aan het bestuur:
a. De Havenmeester draagt zorg voor het handhaven van de geldende wet- en regelgeving en voert besluiten van het bestuur uit, voor zover deze betrekking hebben op leden en bezoekers van de haven en het haventerrein.
b. De Havenmeester adviseert het bestuur over een adequate indeling van de ligplaatsen en van noodzakelijke of gewenste wijzigingen daarvan.
c. De Havenmeester draagt er zorg voor dat een ieder op de hem toegewezen ligplaats zijn/haar boot afmeert en treedt corrigerend op als leden of gasten een andere ligplaats innemen.
d. De Havenmeester adviseert het bestuur inzake gewenst (groot) onderhoud aan eigendommen van de vereniging.
e. De Havenmeester ziet er op toe dat de eigendommen van de vereniging in goede staat blijven. In geval van beschadiging meldt hij dit aan het bestuur, onder vermelding van de oorzaak en/of - indien mogelijk - de naam van de veroorzaker van de schade.
f. De Havenmeester oefent dagelijks toezicht uit op eigendommen van de leden van de vereniging. In geval van (dreigende) schade waarschuwt hij het betreffende lid en neemt de gewenste maatregelen om schade te voorkomen of te beperken.
g. De Havenmeester draagt er zorg voor dat het Nederlandse vlaggenprotocol wordt gevolgd bij de aanwezige vlaggenmast op het haventerrein.
h. De Havenmeester ontvangt geïnteresseerden en licht hen in over de gebruiken en regels bij de vereniging.

3. Indien zich in de haven of op het haventerrein een probleem voordoet, waarbij de Havenmeester niet bevoegd is op te treden, meldt hij dit probleem zo spoedig mogelijk aan het bestuur.

4. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de Havenmeester op te volgen.

5. De Havenmeester kan, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven verbieden aan pleziervaartuigen, die door hun aanblik en/of staat van onderhoud het aanzien van de haven aantasten en/of een gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving. Tevens kan de Havenmeester, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven en het haventerrein verbieden aan personen, die handelen in strijd met dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging.

6. De Havenmeester heeft, in overleg met het bestuur, het recht vaartuigen, of andere zaken en voorwerpen, die toebehoren aan een lid en die zich in de haven of op het haventerrein bevinden, zonder dat het desbetreffende lid daartoe gerechtigd is, te doen verwijderen op kosten van het desbetreffende lid.

Artikel 4. Toewijzen, vervallen en ontnemen van ligplaatsen


1. Indien het bestuur heeft besloten, op basis van beschikbaarheid een ligplaats toe te wijzen gebeurt dit met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen.

2. Een ligplaatshouder die niet in de gelegenheid is lid of buitengewoon lid te worden van de vereniging zal worden aangemerkt als bijzonder lid als bedoeld in het Statuut artikel 5, lid 6.

3. Indien een ligplaatshouder zijn pleziervaartuig verkoopt en onmiddellijk vervangt door een ander pleziervaartuig, wordt hem zo nodig en op basis van beschikbaarheid een andere ligplaats toegewezen met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen. In het geval er geen geschikte ligplaats beschikbaar is, wordt hij op een wachtlijst voor een ligplaats geplaatst.

4. Indien er een wachtlijst, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bestaat, dan geschiedt de toewijzing van een andere of een nieuwe ligplaats volgens de volgorde:
a. andere ligplaats voor een (bijzonder)lid, dat reeds een ligplaats heeft gehad, in de volgorde van de desbetreffende wachtlijst;
b. nieuwe ligplaats voor een ligplaatsaanvrager, die als hoogste op de wachtlijst staat en die door het bestuur word toegelaten als (bijzonder)lid.

4. Bij het bepalen van een geschikte ligplaats voor een pleziervaartuig worden de afmetingen ervan als volgt bepaald:
a lengte: de 'lengte over alles', d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen;
b breedte: de 'breedte over alles', d.w.z. inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen;
c een volgboot (of bijboot) is een vaartuig, dat niet langer is dan 3,5 meter.

5. Na het toewijzen en het aanvaarden van een ligplaats is het jaarlijkse liggeld verschuldigd. Indien de toewijzing plaatsvindt in de loop van het vaarseizoen, beslist het bestuur over het bedrag van het verschuldigde liggeld. Het is een ligplaatshouder niet toegestaan de toegewezen ligplaats ter beschikking te stellen aan een ander.

6. Het recht van een ligplaatshouder gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats vervalt:
a. in het geval het lidmaatschap wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 8 van de statuten;
b. in het geval de ligplaatshouder zijn pleziervaartuig verkoopt en niet onmiddellijk vervangt;
c. in het geval de ligplaatshouder het verschuldigde liggeld niet voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn gemaand;
d. in het geval het pleziervaartuig van de ligplaatshouder, naar het oordeel van het bestuur, in een zodanige verwaarloosde toestand verkeert, dat daardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd, en de desbetreffende ligplaatshouder, na door het bestuur bij aangetekend schrijven te zijn gemaand tot het verbeteren van de toestand van het pleziervaartuig, daaraan binnen een maand geen gevolg heeft gegeven.

7. Het bestuur is bevoegd een ligplaatshouder, dat herhaaldelijk in strijd handelt met het bepaalde in dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging, het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats al of niet tijdelijk te ontnemen en hem de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. De desbetreffende ligplaatshouder wordt hiervan door het bestuur schriftelijk en met opgaaf van redenen mededeling gedaan.

8. Indien een (bijzonder)lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, niet zelf zijn pleziervaartuig binnen een maand verwijdert uit de ligplaats en/of uit de haven, dan is het bestuur bevoegd het desbetreffende pleziervaartuig te verwijderen op kosten van dat (bijzonder)lid. Daarbij blijft het desbetreffende (bijzonder)lid het niet betaalde liggeld verschuldigd of vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde liggeld plaats. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verplaatsen of elders doen verblijven van het pleziervaartuig en betracht de nodige zorgvuldigheid teneinde het ontstaan van schade zo veel mogelijk te voorkomen.

9. Indien een (bijzonder)lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, in gebreke blijft het aan de vereniging verschuldigde te betalen, dan komen ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het innen van de vordering van de vereniging ten laste van dat lid.

Artikel 5. Gebruik van de haven en het haventerrein


1. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden de rust en orde niet te verstoren en zich te onthouden van gedragingen, die hinder veroorzaken voor of aanstoot geven aan anderen.

2. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden zo nodig en zo mogelijk hulp te verlenen in geval er gevaarlijke situaties ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolgen van storm, brand of enig ander onheil.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht bij het afmeren in of het verlaten van een ligplaats de aanwijzingen van de Havenmeester op te volgen.

4. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht te zorgen dat zijn pleziervaartuig aan deugdelijke landvasten afgemeerd ligt en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten
van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naast liggende pleziervaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk pleziervaartuig behoort met voldoende stootwillen te zijn uitgerust, die in goede staat en van de juiste afmetingen zijn. Wordt aan een en ander, naar het inzicht van de Havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de eigenaar of houder van het desbetreffende pleziervaartuig.

5. Werkzaamheden aan het pleziervaartuig welke hinder en/of schade kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor derden mogen in de haven of op het haventerrein niet worden uitgevoerd.

6. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht, bij afwezigheid de datum van vertrek en de vermoedelijke datum van terugkomst van zijn pleziervaartuig bij de Havenmeester te melden. Bij terugkomst op een eerdere datum is het noodzakelijk de Havenmeester hiervan tenminste 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat deze in de gelegenheid is de ligplaats vrij te maken. Tijdens de periode van afwezigheid is de Havenmeester gerechtigd de vrijgekomen ligplaats te benutten voor een ander pleziervaartuig al of niet van een gast.

7. Het is niet toegestaan:
een andere ligplaats te kiezen dan die door het bestuur of de havenmeester is aangewezen;
- met een bijboot of een volgboot een ligplaats in te nemen; surfplanken dienen aan boord van het pleziervaartuig te worden genomen;
- voorzieningen, installaties of andere inventaris van de vereniging te beschadigen of daaraan op eigen initiatief veranderingen aan te brengen;
- de haven of het haventerrein in welke vorm dan ook te verontreinigen, bijvoorbeeld door het gebruiken van een toilet met afvoer op het buitenwater, het lozen van vervuild bilgewater, oliën, verfresten of andere chemicaliën, etc.; bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur aangifte gedaan bij de politie;
- huishoudelijk en ander afval, afkomstig van het pleziervaartuig, achter te laten op de steigers of op het haventerrein van de vereniging; werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan pleziervaartuigen of aan installaties en apparaten daarin, indien daarbij gevaar kan ontstaan van brand of ontploffing;
- motoren zodanig lang te laten draaien, dat dit hinder veroorzaakt;
- 'stroom te draaien' met een aggregaat in het pleziervaartuig of op de steigers;
- bijboten of andere zaken zodanig te plaatsen op de steigers, dat daardoor de vrije doorgang wordt belemmerd;
- in of in de nabijheid van de haven snel te varen en/of golfslag te veroorzaken;
- in de haven met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen;
- vallen van zeiljachten hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te doen veroorzaken;
- radio- of TV-apparaten zodanig te gebruiken, dat deze buiten het eigen pleziervaartuig hoorbaar zijn (max. 52 dB);
- leidingwater te gebruiken voor wassen en/of schoonspoelen (met uitzondering van het ontzilten) van het pleziervaartuig;
- niet aangelijnde honden mee te brengen op het haventerrein, in de clubark en/of op de steigers; honden dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten;
- te vissen in het water van de haven, zodanig dat daardoor de doorvaart van anderen wordt gehinderd;
- te barbecueën op pleziervaartuigen in de haven of op de steigers;
- in de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;
- op zijn pleziervaartuig, zonder toestemming van het bestuur, aanduidingen te bevestigen, die verkoop van het schip beogen; verkoopaanduidingen kunnen, na verkregen toestemming daartoe van het bestuur, geplaatst worden op de daartoe bestemde plaats in het clubschip;
- bromfietsen en fietsen op het haventerrein buiten de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren;
- tenten of caravans, zonder toestemming van het bestuur, op het haventerrein te plaatsen.


Artikel 6. Gebruik van de pleziervaartuigen van de vereniging

1. De open zeiljachten van de vereniging zijn gedurende het door het bestuur vastgestelde watersportseizoen, tegen betaling van de vastgestelde vergoeding beschikbaar voor de (buiten)gewone leden en donateurs, zoals genoemd in artikel 5, lid 2 en lid 5 van de Statuten. De vastgestelde vergoeding dient bij toewijzing van een open zeiljacht direct te worden voldaan.

2. Een (buiten)gewoon lid of donateur, dat/die als schipper over een pleziervaartuig wenst te beschikken, laat zich daartoe inschrijven in het daarvoor bestemde register. Het inschrijven kan slechts geschieden indien het (buiten)gewone lid zijn financiële verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan en op vertoon van het lidmaatschapsbewijs en het vereiste brevet.

3. Met in achtneming van het vorige lid van dit artikel zal, in het geval er meerdere inschrijvers zijn, bij toewijzing van pleziervaartuigen, de volgende volgorde worden gehanteerd:
a. leden;
b. buitengewone leden
b. donateurs.

4. Toewijzing pleziervaartuigen in de vakantieperioden:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de vakantieperioden en de sluitingsdatum voor inschrijving vast.
b. Indien er meer inschrijvers voor dezelfde periode zijn en de aanvragers tonen aan dat zij hun vakantieperiode niet kunnen wijzigen, dan beslist het lot.
c. Bij toewijzing voor het volgende jaar komen diegenen die bij de voorgaande toewijzing zijn uitgeloot het eerst in aanmerking voor toewijzing.
d. Na de toewijzing voor de vakantieperioden worden de inschrijvingen voor de pleziervaartuigen, die niet zijn volgeboekt, op volgorde van aanvraag gehonoreerd.

5. Eén of meerdaagse georganiseerde evenementen:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de inschrijvingsdatum voor dit soort evenementen vast.
b. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen worden pleziervaartuigen toegewezen.
c. Bij meerdere aanvragen beslist het lot, waarbij leden die bij een voorgaand evenement waren uitgeloot het eerst in aanmerking komen.
d. Het bestuur is bevoegd pleziervaartuigen te reserveren voor dit soort evenementen.
e. Na toewijzing van pleziervaartuigen voor dit soort evenementen worden de pleziervaartuigen, die niet zijn toegewezen, op volgorde van aanvraag toegewezen, ongeacht of er dan aan het evenement wordt deelgenomen.

6. Niet gebruiken van een toegewezen pleziervaartuig:
a. Indien een pleziervaartuig is toegewezen, maar niet zal worden gebruikt, dient de schipper het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk te informeren. Vaargelden blijven echter verschuldigd, tenzij het pleziervaartuig aan een ander (buitengewoon) lid of donateur wordt toegewezen. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
b. Indien één uur na het tijdstip van toewijzing van een open pleziervaartuig geen kennisgeving binnen is, wordt het pleziervaartuig wederom ter beschikking gesteld.

7. Indien een vaartocht later wordt beëindigd dan het tijdstip van toewijzing, kan de
schipper, ter beoordeling van het bestuur, worden aangesproken voor de door zijn
aflosser gemaakte kosten voortvloeiende uit zijn handelingen.

8. Verantwoordelijkheden van de schipper:
a. Bij het aan boord komen onderzoekt de schipper of het pleziervaartuig en de inventaris in goede staat verkeren en vermeldt dit, eventueel met de bijzonderheden, voor vertrek aan de havenmeester . b. De schipper is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het pleziervaartuig en de inventaris.
c. Aanwijzingen met betrekking tot het vaartuig, door of namens het bestuur gegeven, dienen door de schipper te worden opgevolgd.
d. e. Indien schadevaren ontstaat met andere schepen en/of eigendommen van derden, zorgt de schipper, onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, dat daarvan door een bevoegde instantie proces-verbaal wordt opgemaakt.

9. De schipper dient telefonisch aan het bestuur kennis te geven van:

a. Vertraging tijdens vaartochten waardoor de ingeschreven tijdsduur zal worden overschreden;
b. Elk geval van schadevaren;
c. Schade of gebreken waardoor de toestand van het pleziervaartuig nadelig wordt beïnvloed;
d. Ongevallen overkomen aan personen;
e. Verleende assistentie aan het vaartuig waaruit kosten kunnen voortvloeien;
De kosten van deze telefonische berichten komen voor rekening van de schipper.

10. Voor rekening van de schipper komen, behalve de kosten van eventuele schade aan het pleziervaartuig en/of de inventaris (zulks ter beoordeling van het bestuur), de kosten genoemd in lid 9 van dit artikel, alsmede brug-, sluis-, kanaal-, haven- en kadegelden, sleeplonen, kosten van loodsen, kosten van brandstof en dergelijke.

11. Met de pleziervaartuigen van de vereniging kan worden deelgenomen aan (trainings-) wedstrijden, mits het bestuur daarmee heeft ingestemd.
(Buitengewone) leden, die deelnemen aan wedstrijden of tochten, waarbij zij de vereniging vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van door het bestuur vooraf bepaalde kosten. De prijzen gewonnen in dergelijke evenementen zijn eigendom van de vereniging.


Artikel 7. Stroomvoorziening

1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via meterkasten op de steigers in de haven, nadat door de Havenmeester de plaats van de "vaste" aansluiting is toegewezen. Het verschuldigde vastrechtbedrag en de energietarieven worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten.

2. Een lid of gast is, voor zover beschikbaar, gerechtigd gebruik te maken van maximaal één aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Het maximaal aan te sluiten vermogen is bekend bij de Havenmeester. Op een aansluitpunt mag slechts 1 elektriciteitskabel aangesloten worden. Deze kabel dient, evenals de 220 V installatie aan boord, aan alle wettelijke eisen te voldoen en moet ononderbroken zijn.


Artikel 8. Milieu

1. Huishoudelijk afval, afkomstig van de pleziervaartuigen van leden en gasten, dient mee te worden genomen naar huis of in deugdelijke en afgesloten verpakkingen in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. Het zgn. grove huisvuil, zoals vloerbedekking, matrassen, timmerhout dient mee te worden naar huis.

2. Accu's, afkomstig van pleziervaartuigen van leden en gasten, dienen te worden meegenomen naar huis en in deugdelijke verpakking op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te worden afgeleverd.

3. Afgewerkte olie en oliefilters afkomstig van de pleziervaartuigen van leden en gasten, dienen mee te worden genomen naar huis en in deugdelijke verpakking op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te worden afgeleverd.

4. Indien men gebruik wil maken van de vuilwater of bilgepomp dient men zich te melden bij de Havenmeester. De vergoeding voor gebruik van de bilgepomp wordt vastgesteld door de gemeente Hollands Kroon.

5. Chemisch afval en verpakkingen hiervan dienen in deugdelijke verpakking mee naar huis te worden genomen om het daar op de daarvoor in de desbetreffende gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te deponeren. Onder chemisch afval is onder andere te verstaan:
- verfblikken, verfschraapsel, verfresten, verfkwasten/rollers, afbijtmiddelen, oplos- en verdunningsmiddelen, enz.;
- antivries, ontvetter, smeermiddelen, poetsdoeken, enz..
In geval van twijfel beschouwt het bestuur afval als chemisch afval en dient het als zodanig behandeld te worden.

6. Het is toegestaan in de haven (kleine) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te (laten) voeren aan te water liggende pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, indien daarbij geen hinder wordt veroorzaakt voor anderen en het water in de haven en/of het haventerrein niet wordt vervuild.

7. Tijdens (kleine) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan pleziervaartuigen, waarbij water, bodem of luchtverontreiniging kan ontstaan, dienen door de uitvoerder ervan doelmatige voorzieningen te worden getroffen om die verontreiniging te voorkomen, zoals:
a. mechanische stofafzuiging bij machinaal schuren;
b. vrijkomende afvalstoffen, zoals verfresten, zo nodig meerdere keren per dag verzamelen in stevige en afsluitbare zakken of bakken;
c. verzamelde afvalstoffen dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden afvoeren;
d. verfstoffen en schoonmaakmiddelen niet op de steiger achter laten.
Het bestuur is bevoegd op grond van de toepasselijke overheidsbesluiten zo nodig nadere regels te stellen.


Artikel 9. Veiligheid

1. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig met een binnenboord motor of met een motor met losse brandstoftank is verplicht er zorg voor te dragen dat er aan boord tenminste één goedgekeurde en gebruiksklare brandblusser aanwezig is met een minimale inhoud van 2 kilogram. Deze blusser dient in goede staat te verkeren en goed te werken bij het bestrijden van olie- of benzinebrand aan boord.

2. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig, waarin een gasinstallatie wordt aangelegd of aanwezig is, dient er zorg voor te dragen dat deze wordt aangelegd, wordt onderhouden en/of wordt gebruikt volgens de geldende (wettelijke) richtlijnen en zich te allen tijde in goede staat bevindt. De folder "Gasveilig" kan daarbij als leidraad dienen.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig dient er zorg voor te dragen dat de elektriciteitsleidingen en de elektrische installaties aan boord van goede kwaliteit, met voldoende capaciteit en voldoende gezekerd zijn. De elektriciteitsleiding van het pleziervaartuig naar de walaansluiting dient ononderbroken en op een degelijke wijze beschermd te zijn tegen beschadiging, bijvoorbeeld ten gevolge van schavielen.


Artikel 10. Tarieven

1. De tarieven voor passanten (daggelden) en voor de boxen (op jaarbasis) worden door het bestuur in overleg met de gemeente Hollands Kroon vastgesteld.

2. De periode voor een ligplaats, op basis van jaarstalling, is gelijk aan het kalenderjaar.


Artikel 11. Zomer- en winterseizoen

1. (Buiten)gewone leden, die geen recht hebben gebruik te maken van jaarstallingsplaats, kunnen op basis van beschikbaarheid, vanaf 1 oktober, een winterstallingsplaats krijgen toegewezen en dienen uiterlijk 1 maart hun pleziervaartuig elders onder te brengen.

2. Het aanvragen van een winterstallingsplaats dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het bestuur houdt zo nodig een wachtlijst bij. Donateurs komen in aanmerking voor een winterstallingsplaats indien er nog ruimte beschikbaar is.

3. Leden, die voor hun pleziervaartuig tijdens het winterseizoen een andere ligplaats krijgen toegewezen, dienen deze zo spoedig mogelijk na 1 oktober in te nemen en uiterlijk 1 maart met hun pleziervaartuig weer de toegewezen jaarstallingsplaats in te nemen.

4. Het gebruik van een geluidsalarm op een pleziervaartuig is toegestaan, mits deze is goedgekeurd en is voorzien van een tijdslimietschakeling.


Artikel 12. Specifieke aanwijzingen voor passanten

1. Aan passanten worden ligplaatsen aangewezen door de Havenmeester. Zij dienen zich daartoe te melden bij de Havenmeester. Betaling van passantengelden, toeristenbelasting, enz. dient contant bij de Havenmeester te worden gedaan tegen ontvangst van een betalingsbewijs, dat zichtbaar moet worden opgehangen of geplaatst binnen het desbetreffende pleziervaartuig.

Aan (buitengewone) leden, die geen ligplaats op basis van jaarstalling in de haven van de vereniging hebben, maar als passant van de haven gebruik maken, betalen het geldende passantentarief.
3. Op eerste aanzegging van de Havenmeester dient degene die het aangaat zijn pleziervaartuig te verhalen of te verwijderen. Bij weigering gebeurt hetgeen nodig is door of vanwege het bestuur op kosten van de nalatige.


Artikel 13. Wangedrag

Het bestuur heeft het recht een ieder die zich schuldig maakt aan wangedrag al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. De betrokkene wordt hiervan mondeling respectievelijk schriftelijk in kennis gesteld. In de aanzegging wordt duidelijk de reden aangegeven waarom het bestuur heeft besloten de betrokkene al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen.


Artikel 14. Slotbepaling

1. In gevallen, waarin het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'De Sloep' niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'De Sloep' ligt ter inzage in de dependance "De Sloep". clubark.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 23-10-2014.

w.g. voorzitter :
w.g. secretaris :
w.g. penningmeester :


Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros', zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 9, lid 2, van het Huishoudelijk Reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 2 en 3, van de statuten van de Marine Watersportvereniging (hierna genoemd de vereniging). Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros' kan ook Havenreglement 'Albatros' worden genoemd.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros' is van toepassing op personen en pleziervaartuigen, die aanwezig zijn op of in en gebruik maken van terrein, water, steigers, gebouwen, voorzieningen, materieel en materiaal van de vereniging.

3. Onder 'haven en haventerrein' wordt in dit Reglement verstaan de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde haven bij de 'Albatros' met de bijbehorende terreinen en de daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken en voorzieningen.
De afmetingen van de boxen in de haven bij de 'Albatros' en de benodigde vrije uitvaart laten het niet toe dat er schepen ligplaats nemen, die een lengte over alles van 11 meter overschrijden met uitzondering van de boxen 6-1 tot en met 6-7, welke een maximale lengte hebben van 11,50 meter. Voor schepen die op 12-09-2011 reeds een ligplaats hadden geldt een dispensatie van deze regeling.
Indien de genoemde boxen vol liggen met schepen tot 11,50 meter zullen nieuwe verzoeken om een ligplaats voor schepen van 11 tot 11,50 meter op de wachtlijst geplaatst worden.

4. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid nadere richtlijnen vast te stellen. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist of handelt het bestuur.

5. Alle pleziervaartuigen dienen aan de buitenzijde van een duidelijk leesbare naam te zijn voorzien. Binnenboord dient een leesbare vermelding van naam en adres van de eigenaar of houder te zijn aangebracht.

6. Permanente bewoning van pleziervaartuigen is niet toegestaan.

7. Eventuele vragen en/of klachten kunnen schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

8. Het bestuur en de havenmeester(s) houden een dagboek bij, waarin worden genoteerd: bezoek van gasten (passanten), gebeurtenissen, incidenten, ongevallen en schades, maatregelen bij bijzondere weersomstandigheden en bijzondere waterstanden en alle overige vermeldenswaardige feiten of maatregelen.


Artikel 2. Aansprakelijkheid

1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens diefstal of voor enige andere schade aan personen, pleziervaartuigen en andere eigendommen van leden en gasten gedurende het verblijf in de haven en op het haventerrein, tenzij deze schade het gevolg is van een aan de vereniging toerekenbare grove nalatigheid of ernstige tekortkoming.

2. Pleziervaartuigen en eigendommen van leden en gasten zijn niet door de vereniging tegen brand of andere schade verzekerd. Elk lid, dat gebruik maakt van een ligplaats in de haven van de vereniging, is verplicht een WA-verzekering te hebben en dient er tevens voor te zorgen, bijvoorbeeld door een pleziervaartuigenverzekering, dat zijn pleziervaartuig voldoende verzekerd is. Elk jaar in de maand mei dienen op verzoek van het bestuur een kopie van de geldende polissen en de betalingsbewijzen aan het bestuur te worden overgelegd.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is aansprakelijk voor de kosten van herstel van schade of vergoeding van schade veroorzaakt door of met zijn pleziervaartuig en/of door toedoen van hem, zijn opvarenden of zijn gasten. Hieronder is mede begrepen milieuschade en schade ontstaan door het manoeuvreren in de haven, het afmeren van het pleziervaartuig, het ondeugdelijk gemeerd liggen en/of ander onoordeelkundig of onrechtmatig handelen met het pleziervaartuig, met voorzieningen van de vereniging of met eigendommen van anderen.


Artikel 3. Commissaris Materieel (Commat)

1. Een door het bestuur van de vereniging benoemde Commat treedt op in de haven en op het haventerrein namens het bestuur. Hij/zij draagt zorg voor de noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van een adequate (dagelijkse) gang van zaken in de haven en op het haventerrein en houdt daarbij namens het bestuur toezicht op handelen dan wel nalaten van leden en gasten verband houdend met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van andere leden en gasten en met de eigendommen van de vereniging.

2. Een Commat is namens het bestuur belast met de navolgende taken en legt daarover verantwoording af aan het bestuur:
a. De Commat draagt zorg voor het handhaven van de geldende wet- en regelgeving en voert besluiten van het bestuur uit, voor zover deze betrekking hebben op leden en bezoekers van de haven en het haventerrein.
b. De Commat adviseert het bestuur over een adequate indeling van de ligplaatsen en van noodzakelijke of gewenste wijzigingen daarvan.
c. De Commat draagt er zorg voor dat een ieder op de hem toegewezen ligplaats zijn/haar boot afmeert en treedt corrigerend op als leden of gasten een andere ligplaats innemen.
d. De Commat adviseert het bestuur inzake gewenst (groot) onderhoud aan eigendommen van de vereniging.
e. De Commat ziet er op toe dat de eigendommen van de vereniging in goede staat blijven. In geval van beschadiging meldt hij dit aan het bestuur, onder vermelding van de oorzaak en/of - indien mogelijk - de naam van de veroorzaker van de schade.
f. De Commat oefent dagelijks toezicht uit op eigendommen van de leden van de vereniging. In geval van (dreigende) schade waarschuwt hij het betreffende lid en neemt de gewenste maatregelen om schade te voorkomen of te beperken.
g. De Commat draagt er zorg voor dat het Nederlandse vlaggenprotocol wordt gevolgd bij de aanwezige vlaggenmast op het haventerrein.
h. De Commat ontvangt geïnteresseerden en licht hen in over de gebruiken en regels bij de vereniging.
3. Indien zich in de haven of op het haventerrein een probleem voordoet, waarbij de Commat niet bevoegd is op te treden, meldt hij dit probleem zo spoedig mogelijk aan het bestuur.

4. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de Commat op te volgen.

5. De Commat kan, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven verbieden aan pleziervaartuigen, die door hun aanblik en/of staat van onderhoud het aanzien van de haven aantasten en/of een gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving. Tevens kan de Commat, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven en het haventerrein verbieden aan personen, die handelen in strijd met dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging.

6. De Commat heeft, in overleg met het bestuur, het recht vaartuigen, of andere zaken en voorwerpen, die toebehoren aan een lid en die zich in de haven of op het haventerrein bevinden, zonder dat het desbetreffende lid daartoe gerechtigd is, te doen verwijderen op kosten van het desbetreffende lid.


Artikel 4. Toewijzen, vervallen en ontnemen van ligplaatsen

1. Indien het bestuur heeft besloten een lid, op basis van beschikbaarheid een ligplaats toe te wijzen gebeurt dit met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen.

2. Indien een lid zijn pleziervaartuig verkoopt en onmiddellijk vervangt door een ander pleziervaartuig, wordt hem zo nodig en op basis van beschikbaarheid een andere ligplaats toegewezen met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen. In het geval er geen geschikte ligplaats beschikbaar is, wordt hij op een wachtlijst voor een ligplaats geplaatst.

3. Indien er een wachtlijst, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bestaat, dan geschiedt de toewijzing van een andere of een nieuwe ligplaats volgens de volgorde:
a. andere ligplaats voor een lid, dat reeds een ligplaats heeft gehad, in de volgorde van de desbetreffende wachtlijst;
b. nieuwe ligplaats voor een ligplaatsaanvrager, die als hoogste op de wachtlijst staat en die door het bestuur is toegelaten als lid.

4. Bij het bepalen van een geschikte ligplaats voor een pleziervaartuig worden de afmetingen ervan als volgt bepaald:
- lengte: de 'lengte over alles', d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen;
- breedte: de 'breedte over alles', d.w.z. inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen;
- een volgboot (of bijboot) is een vaartuig, dat niet langer is dan 3,5 meter.

5. Na het toewijzen en het aanvaarden van een ligplaats is het jaarlijkse liggeld verschuldigd. Indien de toewijzing plaatsvindt in de loop van het vaarseizoen, beslist het bestuur over het bedrag van het verschuldigde liggeld. Het is een lid niet toegestaan de toegewezen ligplaats ter beschikking te stellen aan een ander.

6. Het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats vervalt:
a. in het geval het lidmaatschap wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 8 van de statuten;
b. in het geval het lid zijn pleziervaartuig verkoopt en niet onmiddellijk vervangt;
c. in het geval het lid het verschuldigde liggeld niet voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn gemaand;
d. in het geval het pleziervaartuig van het lid, naar het oordeel van het bestuur, in een zodanige verwaarloosde toestand verkeert, dat daardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd, en het desbetreffende lid, na door het bestuur bij aangetekend schrijven te zijn gemaand tot het verbeteren van de toestand van het pleziervaartuig, daaraan binnen een maand geen gevolg heeft gegeven.

7. Het bestuur is bevoegd een lid, dat herhaaldelijk in strijd handelt met het bepaalde in dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging, het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats al of niet tijdelijk te ontnemen en hem de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. Het desbetreffende lid wordt hiervan door het bestuur schriftelijk en met opgaaf van redenen mededeling gedaan.

8. Indien een lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, niet zelf zijn pleziervaartuig binnen een maand verwijdert uit de ligplaats en/of uit de haven, dan is het bestuur bevoegd het desbetreffende pleziervaartuig te verwijderen op kosten van dat lid. Daarbij blijft het desbetreffende lid het niet betaalde liggeld verschuldigd of vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde liggeld plaats. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verplaatsen of elders doen verblijven van het pleziervaartuig en betracht de nodige zorgvuldigheid teneinde het ontstaan van schade zo veel mogelijk te voorkomen.

9. Indien een lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, in gebreke blijft het aan de vereniging verschuldigde te betalen, dan komen ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het innen van de vordering van de vereniging ten laste van dat lid.


Artikel 5. Gebruik van de haven en het haventerrein

1. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden de rust en orde niet te verstoren en zich te onthouden van gedragingen, die hinder veroorzaken voor of aanstoot geven aan anderen.

2. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden zo nodig en zo mogelijk hulp te verlenen in geval er gevaarlijke situaties ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolgen van storm, brand of enig ander onheil.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht bij het afmeren in of het verlaten van een ligplaats de aanwijzingen van de Commat op te volgen.

4. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht te zorgen dat zijn pleziervaartuig aan deugdelijke landvasten afgemeerd ligt en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naast liggende pleziervaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk pleziervaartuig behoort met voldoende stootwillen te zijn uitgerust, die in goede staat en van de juiste afmetingen zijn. Wordt aan een en ander, naar het inzicht van de Commat, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de eigenaar of houder van het desbetreffende pleziervaartuig.

5. Werkzaamheden aan het pleziervaartuig welke hinder en/of schade kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor derden mogen in de haven of op het haventerrein niet worden uitgevoerd.

6. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht, bij afwezigheid de datum van vertrek en de vermoedelijke datum van terugkomst van zijn pleziervaartuig bij de Commat te melden. Bij terugkomst op een eerdere datum is het noodzakelijk de Commat hiervan tenminste 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat deze in de gelegenheid is de ligplaats vrij te maken. Tijdens de periode van afwezigheid is de Commat gerechtigd de vrijgekomen ligplaats te benutten voor een ander pleziervaartuig al of niet van een gast.

7. Het is niet toegestaan:
een andere ligplaats te kiezen dan die door het bestuur of de havenmeester is aangewezen;
- met een bijboot of een volgboot een ligplaats in te nemen; surfplanken dienen aan boord van het pleziervaartuig te worden genomen;
- voorzieningen, installaties of andere inventaris van de vereniging te beschadigen of daaraan op eigen initiatief veranderingen aan te brengen;
- de haven of het haventerrein in welke vorm dan ook te verontreinigen, bijvoorbeeld door het gebruiken van een toilet met afvoer op het buitenwater, het lozen van vervuild bilgewater, oliën, verfresten of andere chemicaliën, etc.; bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur aangifte gedaan bij de politie;
- huishoudelijk en ander afval, afkomstig van het pleziervaartuig, achter te laten op de steigers of op het haventerrein van de vereniging;
werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan pleziervaartuigen of aan installaties en apparaten daarin, indien daarbij gevaar kan ontstaan van brand of ontploffing;
- motoren zodanig lang te laten draaien, dat dit hinder veroorzaakt;
- 'stroom te draaien' met een aggregaat in het pleziervaartuig of op de steigers;
- bijboten of andere zaken zodanig te plaatsen op de steigers, dat daardoor de vrije doorgang wordt belemmerd;
- in of in de nabijheid van de haven snel te varen en/of golfslag te veroorzaken;
- in de haven met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen;
- vallen van zeiljachten hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te doen veroorzaken;
- radio- of TV-apparaten zodanig te gebruiken, dat deze buiten het eigen pleziervaartuig hoorbaar zijn (max. 52 dB);
- leidingwater te gebruiken voor wassen en/of schoonspoelen (met uitzondering van het ontzilten) van het pleziervaartuig;
- niet aangelijnde honden mee te brengen op het haventerrein, in de club ark en/of op de steigers; honden dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten;
- te vissen in het water van de haven, zodanig dat daardoor de doorvaart van anderen wordt gehinderd;
- te barbecueën op pleziervaartuigen in de haven of op de steigers;
- in de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;
- op zijn pleziervaartuig, zonder toestemming van het bestuur, aanduidingen te bevestigen, die verkoop van het schip beogen; verkoopaanduidingen kunnen, na verkregen toestemming daartoe van het bestuur, geplaatst worden op de daartoe bestemde plaats in de club ark;
- bromfietsen en fietsen op het haventerrein buiten de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren;
- tenten of caravans, zonder toestemming van het bestuur, op het haventerrein te plaatsen.


Artikel 6. Gebruik van de pleziervaartuigen van de vereniging

1a. De open zeiljachten van de vereniging zijn gedurende het door het bestuur vastgestelde watersportseizoen, tegen betaling van de vastgestelde vergoeding beschikbaar voor de (buiten)gewone leden en donateurs, zoals genoemd in artikel 5, lid 2 en lid 5 van de Statuten. De vastgestelde vergoeding dient bij toewijzing van een open zeiljacht direct te worden voldaan.

b. De kajuitzeiljachten en de motorboten van de vereniging zijn gedurende het door het bestuur vastgestelde watersportseizoen, tegen betaling van de vastgestelde vergoeding beschikbaar voor de (buiten)gewone leden, zoals genoemd in artikel 5, lid 2 en lid 5, sub a en sub e, van de Statuten. De vastgestelde vergoeding dient bij toewijzing van een pleziervaartuig te worden voldaan.

2. Een (buiten)gewoon lid of donateur, dat/die als schipper over een pleziervaartuig wenst te beschikken, laat zich daartoe inschrijven in het daarvoor bestemde register. Het inschrijven kan slechts geschieden indien het (buiten)gewone lid zijn financiële verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan en op vertoon van het lidmaatschapsbewijs en het vereiste brevet.

3. Met in achtneming van het vorige lid van dit artikel zal, in het geval er meerdere inschrijvers zijn, bij toewijzing van pleziervaartuigen, de volgende volgorde worden gehanteerd:
a. leden;
b. buitengewone leden
b. donateurs.

4. Toewijzing pleziervaartuigen in de vakantieperioden:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de vakantieperioden en de sluitingsdatum voor inschrijving vast.
b. Indien er meer inschrijvers voor dezelfde periode zijn en de aanvragers tonen aan dat zij hun vakantieperiode niet kunnen wijzigen, dan beslist het lot.
c. Bij toewijzing voor het volgende jaar komen diegenen die bij de voorgaande toewijzing zijn uitgeloot het eerst in aanmerking voor toewijzing.
d. Na de toewijzing voor de vakantieperioden worden de inschrijvingen voor de pleziervaartuigen, die niet zijn volgeboekt, op volgorde van aanvraag gehonoreerd.

5. Eén of meerdaagse georganiseerde evenementen:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de inschrijvingsdatum voor dit soort evenementen vast.
b. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen worden pleziervaartuigen toegewezen.
c. Bij meerdere aanvragen beslist het lot, waarbij leden die bij een voorgaand evenement waren uitgeloot het eerst in aanmerking komen.
d. Het bestuur is bevoegd pleziervaartuigen te reserveren voor dit soort evenementen.
e. Na toewijzing van pleziervaartuigen voor dit soort evenementen worden de pleziervaartuigen, die niet zijn toegewezen, op volgorde van aanvraag toegewezen, ongeacht of er dan aan het evenement wordt deelgenomen.

6. Niet gebruiken van een toegewezen pleziervaartuig:
a. Indien een pleziervaartuig is toegewezen, maar niet zal worden gebruikt, dient de schipper het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk te informeren. Vaargelden blijven echter verschuldigd, tenzij het pleziervaartuig aan een ander (buitengewoon) lid of donateur wordt toegewezen. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
b. Indien één uur na het tijdstip van toewijzing van een open pleziervaartuig geen kennisgeving binnen is, wordt het pleziervaartuig wederom ter beschikking gesteld.

7. Indien een vaartocht later wordt beëindigd dan het tijdstip van toewijzing, kan de schipper, ter beoordeling van het bestuur, worden aangesproken voor de door zijn aflosser gemaakte kosten voortvloeiende uit zijn handelingen.

8. Verantwoordelijkheden van de schipper:
a. Bij het aan boord komen onderzoekt de schipper of het pleziervaartuig en de inventaris in goede staat verkeren en vermeldt dit, eventueel met de bijzonderheden, op de inventarislijst van zijn voorganger. Een afschrift van deze lijst dient te worden opgestuurd aan het bestuur.
b. De schipper is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het pleziervaartuig en de inventaris.
c. Aanwijzingen met betrekking tot het vaartuig, door of namens het bestuur gegeven, dienen door de schipper te worden opgevolgd.
d. De schipper dient het scheepsjournaal en het motorjournaal op de voorgeschreven wijze, in het betreffende journaal aangegeven, bij te houden.
e. Indien schadevaren ontstaat met andere schepen en/of eigendommen van derden, zorgt de schipper, onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, dat daarvan door een bevoegde instantie proces-verbaal wordt opgemaakt.

9. Onverminderd het vermelden in het scheepsjournaal dient de schipper telefonisch aan het bestuur kennis te geven van:
a. Vertraging tijdens vaartochten waardoor de ingeschreven tijdsduur zal worden overschreden;
b. Elk geval van schadevaren;
c. Schade of gebreken waardoor de toestand van het pleziervaartuig nadelig wordt beïnvloed;
d. Ongevallen overkomen aan personen;
e. Verleende assistentie aan het vaartuig waaruit kosten kunnen voortvloeien; De kosten van deze telefonische berichten komen voor rekening van de schipper.

10. Voor rekening van de schipper komen, behalve de kosten van eventuele schade aan het pleziervaartuig en/of de inventaris (zulks ter beoordeling van het bestuur), de kosten genoemd in lid 9 van dit artikel, alsmede brug-, sluis-, kanaal-, haven- en kadegelden, sleeplonen, kosten van loodsen, kosten van brandstof en dergelijke.

11. Met de pleziervaartuigen van de vereniging kan worden deelgenomen aan (trainings-) wedstrijden, mits het bestuur daarmee heeft ingestemd.
(Buitengewone) leden, die deelnemen aan wedstrijden of tochten, waarbij zij de vereniging vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van door het bestuur vooraf bepaalde kosten. De prijzen gewonnen in dergelijke evenementen zijn eigendom van de vereniging.


Artikel 7. Stroomvoorziening

1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via meterkasten op de steigers in de haven, nadat door de havenmeester de plaats van de "vas¬te" aansluiting is toegewezen. Het verschuldigde vastrechtbedrag en de energietarieven worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten.

2. Een lid of gast is, voor zover beschikbaar, gerechtigd gebruik te maken van maximaal één aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Het maximaal aan te sluiten vermogen is bekend bij de havenmeester. Op een aansluitpunt mag slechts 1 elektriciteitskabel aangesloten worden. Deze kabel dient, evenals de 220 V installatie aan boord, aan alle wettelijke eisen te voldoen en moet ononderbroken zijn.


Artikel 8. Milieu

1. Huishoudelijk afval, afkomstig van de pleziervaartuigen van leden en gasten, dient mee te worden genomen naar huis of in deugdelijke en afgesloten verpakkingen in de daarvoor bestemde containers op het milieueiland van de vereniging te worden gedeponeerd. Het zgn. grove huisvuil, zoals vloerbedekking, matrassen, timmerhout dient mee te worden naar huis.

2. Accu's, afkomstig van pleziervaartuigen van leden en gasten, dienen in beginsel te worden meegenomen naar huis en in deugdelijke verpakking op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te worden afgeleverd.

3. Afgewerkte olie en oliefilters afkomstig van de pleziervaartuigen van leden en gasten, dienen in beginsel mee te worden genomen naar huis en in deugdelijke verpakking op de daarvoor in de gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te worden afgeleverd.

4. Indien men gebruik wil maken van de vuilwater of bilgepomp dient men zich te melden bij de Commat. De vergoeding voor gebruik van de bilgepomp wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

5. Chemisch afval en verpakkingen hiervan dienen in beginsel in deugdelijke verpakking mee naar huis te worden genomen om het daar op de daarvoor in de desbetreffende gemeente aangewezen plaats en voorgeschreven wijze te deponeren. Onder chemisch afval is onder andere te verstaan:
- verfblikken, verfschraapsel, verfresten, verfkwasten/rollers, afbijtmiddelen, oplos- en verdunningsmiddelen, enz.;
- antivries, ontvetter, smeermiddelen, poetsdoeken, enz..
In geval van twijfel beschouwt het bestuur afval als chemisch afval en dient het als zodanig behandeld te worden.

6. Het is toegestaan in de haven (kleine) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te (laten) voeren aan te water liggende pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, indien daarbij geen hinder wordt veroorzaakt voor anderen en het water in de haven en/of het haventerrein niet wordt vervuild.

7. Tijdens (kleine) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan pleziervaartuigen, waarbij water, bodem of luchtverontreiniging kan ontstaan, dienen door de uitvoerder ervan doelmatige voorzieningen te worden getroffen om die verontreiniging te voorkomen, zoals:
- mechanische stofafzuiging bij machinaal schuren;
- vrijkomende afvalstoffen, zoals verfresten, zo nodig meerdere keren per dag verzamelen in stevige en afsluitbare zakken of bakken;
- verzamelde afvalstoffen dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden afvoeren;
- verfstoffen en schoonmaakmiddelen niet op de steiger achter laten.
Het bestuur is bevoegd op grond van de toepasselijke overheidsbesluiten zo nodig nadere regels te stellen.


Artikel 9. Veiligheid

1. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig met een binnenboord motor of met een motor met losse brandstoftank is verplicht er zorg voor te dragen dat er aan boord tenminste één goedgekeurde en gebruiksklare brandblusser aanwezig is met een minimale inhoud van 2 kilogram. Deze blusser dient in goede staat te verkeren en goed te werken bij het bestrijden van olie- of benzinebrand aan boord.

2. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig, waarin een gasinstallatie wordt aangelegd of aanwezig is, dient er zorg voor te dragen dat deze wordt aangelegd, wordt onderhouden en/of wordt gebruikt volgens de geldende (wettelijke) richtlijnen en zich te allen tijde in goede staat bevindt. De folder "Gasveilig" kan daarbij als leidraad dienen.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig dient er zorg voor te dragen dat de elektriciteitsleidingen en de elektrische installaties aan boord van goede kwaliteit, met voldoende capaciteit en voldoende gezekerd zijn. De elektriciteitsleiding van het pleziervaartuig naar de walaansluiting dient ononderbroken en op een degelijke wijze beschermd te zijn tegen beschadiging, bijvoorbeeld ten gevolge van schavielen.


Artikel 10. Toegangshekken haventerrein

1. Aan ligplaatshouders wordt op uitleenbasis een sleutel voor het toegangshekken van het haventerrein ter beschikking gesteld tegen betaling van een eenmalig borg bedrag.

2. De sleutels worden verstrekt op naam van de ligplaatshouder en mogen niet aan derden worden uitgeleend of doorgegeven. Misbruik wordt bestraft door inname van de sleutel.

3. Na het opzeggen van de ligplaats dienen de sleutels ingeleverd te worden, waarna het borg bedrag door de vereniging wordt terugbetaald.

4. Teneinde te voorkomen, dat onbevoegden het haventerrein en/of de haven kunnen betreden, zijn leden en gasten verplicht de toegangshekken direct achter zich te sluiten.


Artikel 11. Zomer- en winterseizoen

1. Het zomerseizoen loopt van 1 maart tot en met 1 oktober. Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot 1 maart.

2. (Buitengewone) leden, die geen recht hebben gebruik te maken van jaarstallingsplaats, kunnen op basis van beschikbaarheid een winterstallingsplaats krijgen toegewezen en dienen uiterlijk 1 maart hun pleziervaartuig elders onder te brengen.

3. Het aanvragen van een winterstallingsplaats dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het bestuur houdt zo nodig een wachtlijst bij. Donateurs komen in aanmerking voor een winterstallingsplaats indien er nog ruimte beschikbaar is.

4. Leden, die voor hun pleziervaartuig tijdens het winterseizoen een andere ligplaats krijgen toegewezen, dienen deze zo spoedig mogelijk na 1 oktober in te nemen en uiterlijk 1 maart met hun pleziervaartuig weer de toegewezen jaarstallingsplaats in te nemen.

5. Het gebruik van een geluidsalarm op een pleziervaartuig is toegestaan, mits deze is goedgekeurd en is voorzien van een tijdslimietschakeling.


Artikel 12. Specifieke aanwijzingen voor passanten

1. Aan passanten worden ligplaatsen aangewezen door de Commat. Zij dienen zich daartoe te melden bij de Commat. Betaling van passantengelden, toeristenbelasting, enz. dient contant bij de Commat te worden gedaan tegen ontvangst van een betalingsbewijs, dat zichtbaar moet worden opgehangen of geplaatst binnen het desbetreffende pleziervaartuig.

2. Leden, die geen ligplaats op basis van jaarstalling in de haven van de vereniging hebben, maar als passant van de haven gebruik maken, betalen de eerste zeven overnachtingen geen passantengeld. In een periode van vier weken betalen deze leden niet meer passantengeld, dan de vastgestelde vergoeding voor een ligplaats op basis van jaarstalling (exclusief toeristenbelasting).

3. Op eerste aanzegging van de Commat dient degene die het aangaat zijn pleziervaartuig te verhalen of te verwijderen. Bij weigering gebeurt hetgeen nodig is door of vanwege het bestuur op kosten van de nalatige.


Artikel 13. Wangedrag

Het bestuur heeft het recht een ieder die zich schuldig maakt aan wangedrag al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. De betrokkene wordt hiervan mondeling respectievelijk schriftelijk in kennis gesteld. In de aanzegging wordt duidelijk de reden aangegeven waarom het bestuur heeft besloten de betrokkene al of niet onmiddellijk of tijdelijk de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen.


Artikel 14. Slotbepaling

1. In gevallen, waarin het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'Albatros' niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein 'Albatros' ligt ter inzage in de club ark.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 23-10-2014.

w.g. voorzitter :
w.g. secretaris :
w.g. penningmeester :

Subcategorieën